Page 117 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

I l l
H
ezkun i
— A . R . M
a l ach i
דוד
ןאמשירפ
םולשו
,םכילע
םגו
םירמאמ
תױפארגױלביבו
תודלותל
.תונותעה
,יכאלמ
ץולח
היפארגוטיזאגה
,תירבעה
וניח םג
יצולחמ רקח
ת ונותעה
.תיאשידייה
אוה היה
ינושארמ
םיפתתשמה
ן ו ת נ ש ב
ה ם פ ר
, י ד ו ה י ה
וירקחמו
םה ןמ
םירחבומה
יכרכב
ןותנש
־תלת
ינושל .הז
רבחמ
רצוא״
היפארגוקיפקלה
"תירבעה
דחא
וילעפמ
םילודגה
לש .א .ר
יכאלמ אוה
רצוא״
היפארגוקיםקלה
,"תירבעה
םסרפתנש
חפסנכ
היצנדרוקנוקל
ת״יכ נתה
המלשל
ןרקלדנמ
— ה י כ ל
, ש ד ו ק ה
תרודהמ
םיחאה
,רגניזלוש
,קרוי־וינ
ג״טש ת
דצב
"ולכיה״
לש
ןרקלדנמ
םיקה
יכאלמ
יריגרגמ
לוח
לכיה
יעדמ
.ומצעלש
היפארגוילביב
וז תב 62
םידומע
,םילודג
לכ
דומע ןב ינש
,םירוט
הליכמ
המישר לש לכ
תויצנדרוקנוקה
,םינולמהו
תוברל
וביח ­
םיר
,די־בתכב
םע
"החיתפ״
הווהמה
הריקס
תירוטסיה
הפיקמ לע
היפארגוקיסקלה
תינושל־ברה
.ונתוברתב
תוכזב
"רצוא״
,הז
דיעמה
לע
הדיקש הבר לעו
הבהא הבר
,אשונל
קנעוה
יכאלמל
דמל־סרפ
תנשל
1955 .
תומגוד
תופלאמ
לש
תמורת
יכאלמ
עוצקמל
היפארגוילביבה
םישמשמ
רפסה
ר כ ז
ל ל ה ל
,)ב"כשת(
שדקומה
ותלועפל
לש
ללה
,ילבב
היהש
ילודגמ
םירצויה
לש
הרישה
הסמהו
תירבעה
לע
תמדא
הקירמא
;
ירפ״ ץע
,"םייח
המישר
הפיקמה
תא וייח
־תדובעו
רקחמה
לש
׳פורפ םייח
ץיבונרשט
בר(
,)ריעצ
היפארגוילביב־ויבהו
לש
םחנמ
בולוביר
ףסואב
ונובזע
ם ל ו ע מ
. ם ל ו ע ל
המורת
ךרע־תבר
תלעבו
תובישח
תדחוימ
רקחל
תורוק
ונתורפס
ייחו
הירצוי
הווהמ
תדובע
יכאלמ
םוסריפב
םהיתורגיא
לש
םירפוס
תודועתו
יפמה ­
תוצ רוא לע
םהיתופיאש
.םהישעמו
ןוויכמ
תורגיאש
םירפוס
,תובותכ
ךרדב ,ללכ
תולגתהב
,בל ןה
תורשפאמ
ריכהל תא
ןהיבתכ
אל קר
יפל
ותמורת
לש לכ דחא
,תורפסל
אלא םג יפל
ויקבאמ
םיימינפה
תעשבו
תובתכתה
רפוסה םע
.ותימע
םוסריפ
תורגיא
םירפוסה
לע
ידי
יכאלמ
יושע
דימת
העידיב
,הבר
םעטב
םישודיחבו
םיעיתפמה
תא
.ארוקה
אוה
ףיקמ תא
תורגיאה
החיתפ־ירבדב
םיבותכה
ןונגסב
,לק
ןושלב
הריהב
,תנבומו
תורעהבו
,םייניע־תוריאמ
ךכו אוה
דימעמ
תא
ארוקה לע
םינינעה
םינודנה
לכב
בתכמ
.בתכמו
לע ידי
םוסריפ
תורגיא
םירפוסה
ףוריצב
,םירבסה
הלגמ
יכאלמ
תודבוע
תותימאו
אלש
וליג
םירפוסה
.םהיבתכב
םיבתכמה
םסריפש
יכאלמ
םריבסהו
ינשב
םיכרכה
ת ו ר ג א
ד ו ד
ן מ ש י ר פ
)ז״פרת(
ת ו ר ג א ו
ם י ר פ ו ס
)ב"צרת(
םיווהמ עפש לש
תודבוע
תורוקל
ונתורפס
־ודה