Page 119 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

113
H
ezkun i
— A . R . M
a l a c h i
ךרוע לש
יבתכ
םירפרפ
םהיתושורי
תוינחורה
לש המכ
ונירפוסמ
וספדנ
רחאל
םתומ
םירפסב
םילבוסה
רסוחמ
הכירע
,הנוגה
יובירמ
תויועט
םישובישמו
.םיידוסי
ןכל ןיא
,אלפ
ןיבש
תולועפ
יכאלמ
תספות
םוקמ
דבכנ
תכירע
יבתכ
םירפוס
וכלהש
.םמלועל
הכירעה־השעמ
הלא
םינייטצמ
אל
תונקיידב
תיפארגוילביב
,דבלב אלא
הברה
הדובע בוטו
םעט
םיעקושמ
ויתומדקהב
ירבדבו
החיתפ
רואיתל
וייח לש לכ
רפוס לכב
םיבלשה
לש
רשוא
,םירוסיו
תוגרד
ותוחתפתה
ותמורתו
תורצואל
חורה לש
.המואה
ןובזע-ירפס
הלא םה
העפות
הרידנ
,ונלצא
הכרבו
הבר
ונתורפסל
הכירעה־תדובעב
וז
הרשפיאש
יכאלמל
םיקהל
םינויצ
םהיתומשל
לש
םוי בוט
,ןמלה
לאפר
,טחוש
סחנפ
,גרברוט
לאומש
םיורק
.םירחאו
יארוק
יכאלמ
ויצירעמו
וזעדזנ
ארקמל
ורמאמ
השירפ״
סנואמ ,/
םסרפתנש
ב ה ד ו א ר לש ׳ב
,ולסכ
.ט״ישת
רמאמה
היה
־תרושב
בויא לע
ןוסא ארונ
עריאש
ובתוכל
:
יתדובע״
הברה
,תצמואמהו
לעש
יפ בור איה
תישענ
םיאנתב
םישק
יתלבו
,םיחונ
האירקה
ןויעהו
תורשעב
םינותע
םירפסו
תחא־תבב
ידמ םוי
,ומויב
רוקינה
טוטיחהו
םירפסב
יקיתע סופד
ילעב
תויתוא
תוריעז
תושטשוטמו
יבתכבו
,די
ועגפ
יניעב . . .
יתשנענ
.השק
,יכנא
רפסהש אוה דוסי
ייח
שרושו
,ישפנ
הז
שדוחה
ישימחה
ירעשש
םירפסה
ולעננ
;ינפל
תוירפסה
ןהש
,ישדקמ
הז המכ
םישדח
אלש
יתכרד
לע
ןהיפס . . . רבכ
יתחכש ךיא
קיזהל טע
.ידיב
יתשרפ
םנואמ . . .
םירמאמה
תהש ­
יתלח
בותכל
וראשנ
םתלחתהב
וא
עצמאב
. . . ינא
הווקמ
תוכזש
,יתובא
התוכז
לש
םילשורי
ריע
יתדלומ
תוכזו
הרותה אלש השמ
יפמ
ימימ
,יתודלי
הנדומעת
יל
םיהלאו
ריאי
תא יניע
ףיסואו
תוגהל
הרותב
ךישמהלו
תא
יתדובע
".תיתורפסה
תויוכזה
ודמע ,ול
,יכאלמל
רחאלו
,חותינ
לופיט
יופירו
האב
םיאלפ־תרושב
הווקמה
העידיב
התיהש
תרתכומ
ךורב״
חקופ
:"םירווע
יבושב״
ינתיאל
יתדובעלו
ירחא
תרשע
יחרי
,ןורווע
ךרבא
ללחאו
להקב תא
יהלא
,ןויצ
בישהש יל תא רוא יניע
״ . . .
זאמו
הרושב וז אוה
ךישממ
הברמו
ףתתשהל
תונותעב
תירבעה
.תיאשדייהו
יכאלמ
הארנ
ריעצ
הברהב
יפכמ וליג
אשונו
המרב תא לגד
רקחה
עדמהו
ונתוברתב
.תימואלה
םינשב
תונורחאה
ומסרפתנ
המב
ירקחממ
יכאלמ
ויתוסמו
ןומויב
ת ו ר ח
עיפומה
,ביבא־לתב
ךכו
םיעיגמ
וירבד םג
רפסמל
ןוגה לש
םיארוק
תנידמב
.לארשי
םוכיסל
םויסלו
: