Page 177 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

ס א ד י
ע ש י ד י .
ך ו ב
ןופ
ה נ י ד
א ב ר א מ א ו ו י ט ש
Y I D D I S H B O O K S
1 9 6 4 - 1 9 6 5
By
D
in a
A
bramow icz
טלעטשעגנעמאזוצ
ןפיוא ךמם ןופ
רעכיב סאװ
ןענײז
ןעמוקעגנײרא
ןיא רעד
קעטאילביב
ןופ
ןשידיי
ןכעלטפאשנסיװ
טוטיטסגיא
—אוויי
ןשיװצ
לירפא
1964
ןוא
לירפא
1965 .
Compiled on the basis of books received at the library of YIVO In-
stitute for Jewish Research between April 1964 and April 1965.
עשירעלטםניק
עזארפ ץא
עזײר
ןעננוביירשאב
FICTION AND TRAVEL
א ז ו י ל ע ן ב
. ר י מ
עלאטנעמוקאד
,ןלעוואנ
,ןעגגונעכייצראפ
.שזאטראפער
,עווקסאמ
יקסטעוואס
,לעטאסיפ
שיטעוואס
,דנאלמייה
1964 . 483 זז,.
,ךובלמאז
ןיא
ןכלעוו
םע
ןקילייטאב
ךיז 19
עשידיי־שיטעוואס
־יירש
,סרעב
רעטנוא רעד
רעניימעגלא
עיצקאדער
ןופ ןרא
.םילעגרעוו
So we live: documentaries, sketches, reporting. Moscow, Sovetski Pisatel,
Sovetish Heymland, 1964. 483 p.
Miscellany contributed by 19 Soviet-Yiddish writers. General editor:
Arn Vergelis.
, י ק ס ־ נ א
ענעבילקעגסיוא
.ןטפירש
קיחמ וצ 7
.רעדיל
ןטנעמגארפ
ןופ
,ןטעבראשראפ
וצ רעד
,קיטסירעטקאראכ
,תונורכז
.רעדליב
ריפניירא
ןוא
עיצקאדער
:
לאומש
.יקסנאשזאר
,סערייא־סאנעוב
עשירארעטיל
־עג
טפאשלעז
םי_יב
אוויי
ןיא
,עניטנעגרא
1964 . 292 זז,.
ביילקפא
ןופ
ןעגנולייצרעד
ןוא
,רעדיל
יוו ךיוא
רעלופ
טסקעט ןופ
.קוביד״
,, טימ א .ש״
,עיפארגאילביב־יקס־נא
,,
טלעטשעגפיונוצ
ןופ
םיפעי
.ןירושי
A
n
-S
ky
, S.
Selected writings: music to
7
poems: excerpts from critical evalua-
tions, reminscences, pictures. Edited, with an introduction, by S.
Rollanski. Buenos Aires, Literary Society at the IWO in Argentina,
1964, 292 p.
Includes poetry, prose, and the full text of “The Dybbuk.”
171