Page 183 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

177
A
bram ow icz
— Y
idd ish
B
ooks
, ק י ל א י ב
ם י י ח
. ן מ ח נ
ענעבילקעגסיוא
.ןטפירש
קיזומ וצ ריפ
,רעדיל
ןטגעמגארפ
ןופ
,ןטעבראשראפ
וצ רעד
,קיטסירעטקאראכ
,תונורכז
.רעדליב
ריפניירא
ןוא
:עיצקאדער
לאומש
.יקסנאשזאר
,םערייא־סאנעוב
ףסוי
דנאפ־ץישפיל
ןופ רעד
טפאשלעזעג־רוטארעטיל
םי_יב
,אוויי
1964 . 380
,דז
.טראפ
ביילקפא
ןופ
עשיטעאפ
ןוא
עשיאאזארפ
קרעוו
ןיא
ןשידיי
לאניגירא
ןוא ןיא
גגוצעזרעביא
ןופ
,שיאערבעה
טימ א
םייח״
ןמחנ
־אילביב־קילאיב
״,עיפארג
ןופ
םיפעי
.ןירושי
B
ialik
, C
hay im
N
achm an
.
Selected writings: music to four poems; excerpts
from critical evaluations, memoirs, pictures. Edited, with an introduc-
tion, by Samuel Rollanski. Buenos Aires, Joseph Lifshitz Fund of the
Literary Society at IWO in Argentina, 1964. 380 p.
Selection of texts written originally in Yiddish, as well as from
Hebrew originals translated into Yiddish.
ר ע ב ע ג ,ר .א ןיא ףוס ןופ
?געט א
גנולמאז
.רעדיל
,קראי־וינ
.ה״כשת
157 .דז
ןיא רעד
גגולמאז
טייג
ןינרא ןא
ביילקפא
ןופ
רעדיל
םענופ
ןקידרעירפ
דגאב
,עיזעאפ
ןוא עיינ
,רעדיל
םאוו
רעד
רעטכיד
טאה
ןפאשעג
טניז
.1936
B
erger
,
A. At the end of days: collection of poetry. New York, 1965. 157 p.
Includes a selection of poems from the previous book of the author,
as well as new poems which he wrote since 1936.
ג א ט ל י ב, נ. י.
.קיצכעז
,לאערטנאמ
.נ .י
,טעטימאק־לבוי־־בילטאג
טימ
רעד
ףליהטימ
ןופ
רעדאנאק
ןשידיי
,םערגנאק
ןשיווטיל
דנאבראפ
ןיא
לאערטנאמ
ןוא ףסוי
דנאפ־יקצעניוו
םייב
ןשידיי
בולק־ןעפ
ןיא
,קראי־ויג
1965 .
276 .דז
טייטשאב
ןופ
עײנ״
״רעדיל
ןוא
עשיטירק
ןעגגולדנאהפא
ט״א
ןגעוו״
״.רבחמ
G
otlib
,
N. I. Sixty. Montreal, 1965. 276 p.
Consists of two parts: “New Poems” and “About the Author.”
, ן א מ ט ו ג
. א ז א ר
.רעדיל
,קראי־וינ
1964 . 45 .דז
עיינ
גנולמאז
סאוו
טמענ
ןיירא
רעדיל
ןבירשעג
טניז
1947 .
G
u tm a n
, R
osa
.
Poems. New York, 1964. 45 p.
New collection which includes poetry written since 1947.
, ג י ט ר י ב ע ג
. י כ ד ר מ
יכדרמ
גיטריבעג
.טגניז
,םערייא־סאנעוב
,ףוקיא
1963 .
133 , 42 .דז
ןיא״ רעד
גנולמאז־רעדיל
. . .
ןעייג
ןיירא עלא זיב
טציא
עטכעלטנפעראפ
״ ...רעד יל
המדקה(
םוצ
.)ךוב םע
ןענייז
ךיוא
ןאראפ
ןטאנ
וצ א לייט
,רעדיל
ןוא א
רעשינאפש
לייט טימ
ןעגנוצעזרעביא
ןופ
אטרעבלא
.רעפואל