Page 188 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
182
, ץ ר א ו ו ש
. י . י .י .י
,ץראווש .א
: יא ב א ר
ןר ע נא יפ
ןיא
.ע ק יר ע מ א
־ע וב
,ס ע ר י יא ־ס א נ
ף ס ו י
ד נא פ ־ץ יש פ יל
ןופ
ר ע ד
ט פ אש ל ע זע ג ־ר וט א ר ע ט יל
םי_יב
,א וויי
1964 . 209 ,ד ז
ט ס ול יא
,.
ט ימ א
ט א ל ב ־ ר ע ש ־ ב א ג וצ
: .י״ .י
:ץ רא ווש
, יקא ט נע ק
.עמעאפ
יא בא ר
:
רע ה
.גר א ב נע ד ל א ג
ק י ז ומ וצ
ןייא
.ד יל
ןט נע מ גא ר פ
ןופ
־ש רא פ
,ןט ע ב רא
וצ
ר ע ד
,ק יט ס יר ע ט ק א ר א כ
,ת ו נ ור כ ז
.ר ע ד ל יב
ר יפ נ י יר א
ןוא
ע יצ ק א ד ע ר
ןופ
לא ומש
.״ יק ס נאש זא ר
סע זיא
ך י וא
ןאראפ
א .י״ .י
־ץראווש
״ ע יפ א ר גא י ל ב יב
ןוא א .א״
״ ע יפ א ר ג א י ל ב יב ־ יא ב א ר
ןופ
ם יפ ע י
.ןיר וש י
S
chw ar tz
,
J. I. Kentucky: poem. Raboi, A. Mr. Goldenbarg: novel. Buenos
Aires, Ateneo Literario en el IWO, 1964. 209 p.
Works of “pioneers of Yiddish literature in America” edited, with an
introduction, by Samuel Rollansky in the series “Masterworks of Yiddish
Literature.”
, ם ו ל ש
ר ע ד יל
ןוא
.סע מעא פ
ט צ ע זע גר ע ב יא
ןופ
םייח
.לא קרא ב
־ ל ת
,ב יב א
גא ל ר א פ
.י .ל
,ץרפ
1964 . 92 .ד ז
יד״
ר ע ד יל
ןוא
םעמעאפ
ןע נייז
ןע מ ונע ג
ןופ .ש .ש ר יפ
־ נ ול מ א ז־ ר ע ד יל
,ןעג
ע נע ב יש רע ד
ןיא יד
ןרא י
1922 ־ 1963 ״
המדקה (
ן ופ
.)ר ע צ ע זרע ב יא
ש מ
א מ ש ו
, ן
. ר א ז א ל
.ןעמעאפ
,זירא פ
1963 . 69 .ד ז
ר עש יר א ר ע ט יל
,ט ו יב ע ד
ן ב ע גע גס י ור א
ם וצ 78 ןט ס
ג א ט נר י וב ע ג
ןופ
.ר ב חמ
, י ר מ ש
. ה י ר א
ט יר ט ןיא
ם ד א ך ג
;
ר ע ד יל
ןוא
,םעמעא פ
ט ימ א
ט ע רט ר א פ
ןופ
,ר ב ח מ
ט נכ ייצע ג
ןופ
.ןעב
,ה יב ח רמ
ת י ר פ ס
,ם ילע ופ
1964 . 218 .ד ז
עיינ
ג נ ו ל מ א ז ־ ר ע ד יל
ןופ
םעד
ןק יד לא רש י
.טעאפ
א
ל ג י פ ש
ף י ו א
א
; ן י י ט ש
:ע י גא ל א ט נא
ע יזעאפ
ןוא
ע זארפ
ןופ
ףלע ווצ
ע נע ט י נש ר א פ
עש יד י י
ס ר ע ב י ירש
ןיא
.ד נ א ב ר א פ ך ט א ר
־ ע ג פ י ו נ וצ
:ט ל ע טש
ן ימ י נב
,יקס וואש ורח
ם ה ר ב א
,רע ו וע קצ וס
א נח
.ק ורמש
־א יב
ס ע יפ א ר ג
ןוא
עש יפ א ר גא יל ב יב
ט ע ב ר א ט ימ
:
ל ד נע מ
.ש זאקע יפ
,ע יצ קא דע ר
ר יפ נ י יר א
ןוא
:ת ו ר ע ה
א נח
.ק ורמש
,ב יב א ־ ל ת
ע נע ד ל א ג
,טייק
גא ל רא פ
.י .ל
,ץרפ
1964 . ,בל 812 ,ד ז
.ט ר יר ט ס ול יא
ב י ילק פא
קרע וו
ןופ יד
ןרא י
1917 ־ 1948 .
Mirror on a stone: anthology of poetry and prose by twelve Soviet Yiddish
writers. Selected by B. Hrushovski, Kh. Shmeruk, A. Sutskever. Biogra-
phies and bibliographical assistance, by M. Piekarz. Edited, with an
introduction and notes, by Kh. Shmeruk. Tel Aviv, Di Goldene Keyt,
I. L. Peretz Publishing House, 1964. 32, 812 p.
Anthology comprising works created between the years 1917 and
1948.