Page 76 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

ה ש מ
ן י י ט ש נ י י פ
1964 —
1696
תאמ
ק ח צ י
ג ל ש ר ב ל י ז
הש
* ן ייטש נ ייפ
ה יה ןב שש
הרש ע
ע יגהש כ
קס ניפמ
.קרוי־וינל
המ
J
)
ןת נש ול
ויבא
םהרבא
,רשא אל
חכש ןבה
.םלועל
ירהש
ג יה נמ
ינ ויצ ה יה
ורומו
לש
ם ייח
ןמצ ייוו
ךש מב
ם י יה ־תפ וקת
.הרצק
ר יעמ
ות דל ומ
ת מ ס ר ופמ ה
ה ימ כח ב
ה ינקסעב ו
א יבה
ןייטש נ י יפ
ודומלת
,ומע
ר יעב
ויר וגמ
הש דחה
םילשה
וכ וניח
ינול יחה
ך ות מ
ת וגא ד
הסנרפ
:
ת ר וכש מ ב
המ וע ז
הש ולשב
םירלוד
עובשל
— ןז
ופוג
רחא
ע קתש נש
ת וצ ר א ב
.ת יר בה
ללכל
םידומ יל
ם י ימ ידקא
ע יגה
הט יס ר ב י נ וא ב
מולוק ­
ה יב
לביקו
הב
רא ות . b .s ־ב 1922 ^ 1935 ^m .a .
ות ב יח
ןושלל
ת יר ב ע
הת ורפסלו
ה א יב ה
ות וא — ת א ו
ת יברמ
ם ירפ וסה
ץראב וז —
.הארוהל
וירמאמב
וע יפ והש
י ל י ב ש ב
ך ו נ י ח ה
ות ד ובעב ו
ת יג ו ג ד פ ה
ה נק
ול םש
ד ח א כ
וילכ ירדאמ
לש
ך ונ יח ה
ירבעה
ויבלשב
ם ינוילעה
לע
ת מ ד א
.הק ירמא
תרש כח ל
םירומ
הלוגב
,גאד ת א באכ
ך ונ יח ה
באכ
ות גא ד ו
ובאכ ו
ה נ ית
בת כ ב
.הפ־לעבו
ת נש ב
1917
ס נכ נ
ןייט ש נייפ
ה דובעל
ת יכ וניח
ת יב ב
רפסה
,ימ וא לה
דס ונש לע יד י
ם ייח
םהרבא
ד נל ד יר פ
ת נש ב ו
1920 אש נ
הש אל
ות וח א
לש
לה נמ ה
רת סא
.ד נל ד יר פ
ת נש ב
1921 ד ס י
ת יב
ש רדמ
ם יר ומל
ה י ל צ ר ה
ל ה ינו
ות וא
ט ע מ כ דע
.ות ומ
ת ונש ב
ור ה ז
למ יס
דס ומ
ה י ל צ ר ה
רצבמ
ך וניח ל
ית ר וס מ ־ימ וא ל
ץראב .וז
ר וש עב
ןור ח א ה
ט ט ומ ת נ
לש ב
ת וב יס ץ וח
לש בו
ת וב יס
ם ינפ :
ץ וח במ
וקספ
ת ור וק מ
,שןסכה
ם ינפ ב מ
ה ר ע ר עת נ
ש פנ
ולה נמ
רחאל
ית ש
ת ויד גא ר ט ה
ת וק ומ ע ה
וייח ב —
רחא
ה ת ומ
ימ וא ת פ ה
לש
ותש א
ה נוש א ר ה
לארש יב
רחא ו
ה ת ומ
ה נוש מ ה
לש
ות ש א
ה יינש ה
.ה ק יר מ א ב
םג
ש רפש כ
ןייט ש נייפ
ה י ל צ ר ה מ
ד יק פ ה ו
ת א
לע ופב ־לה נימ ה
ויד יב לש ונב
,ןינר מ אל
ת ו ד ב ו ע ה *
ת ו י§ א ר ג ו יב ה
ובתב נ
ןב ור ב
לע
ד וס י
בתכמ
רגישש יל
יתשקבל
ן י נ ר מ
,ןי יטש נ יי§
ו נב
ור וכ ב לש
.רר ושמה
7 0