Page 79 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

73
SlLBERSGHLAG — M0SHE FEINSTEIN
ולא
ת וניפ ס
לש
ןייט ש נייפ
ת וכ פ ה נ
ןוש לב
וימ ס ק
ת וניפ ס ל
מס וק ­
,ת וי
ףוחש
ם יח ט ב מ
דח א ןה ל :
,בר עמ ה
.ץקה
דלח ה
ךלוה לא
.ןולדה ה
םש כ
ם יזור ח הש
לע
ת וניפ ס ה
ת וימ ס וק ה
ם יא ר ק נ
ר יש כ
,יר יל
רש קש הפר ול
,ה מ יא ופ ב
ןכ
ארק נ
םג
עט ק ה לע
ףחש ה
ר יש כ
דד וב
ןיוצ מ ו
ות וש יגר ב
ות ולכת ס ה ב ו
:
. . .
ר וכש
ש מש ךײ
לא
ת ל כ ת
קחש ם יו
ףחשה ףע
אמ גל
ם יק ח ר מ
ת וט מ ב
, ו יפ נכ
ס ל פ י ו
ב י ת נ
ול
ו נ וא ג ב
ה ו ח ש ך ב ל
אל
ב ס ה
ושאר לק לא
יס פ ף וח
ם יג ומ נה
ר ת ס ב
.ם יד וגר פ ה
ל וח ב ו
ח ור ה
ם ולח
ףחשה ג פ
ץפחיו
.בוש
אושל !
ור סא
.רעס
לוחמ
ת ומה ךא
ע גר ל
,בס
ץחכו
ת ר פ וע
ףחשה ל פ נ
,המ י
לא
ףצ ק ־ע ול
,רע פ נ
ע ל וב
רע פ נ ו
.בוש
ט וח ב קד
רשק
ןייט ש נייפ
ר יש
ופ ועמ
ר יש ו
ות ומ לש
ףחש ה
לרוגב
םלעה
ה נמ לא ה ו
:
ו נק ע צ
.המד נו
םא אל
ףחשכ
הז
,יל ר וג
ל ר וג
,ייח
ך ל ר ו ג
ל ר וגו
ש יא ?
ם ית על
הרצ
ה ר ופ א ט ימ ה
ת יר וק מ ה
ליכהל ת א
ה ס מ וע
זורח ב
דד וב :
ימ יב
ם ינש
ם יפ וח
יח יר פמ
יב נע
.החכש
ןיע ה
,ת ר וונת ס מ
הבש חמ ה
:ת ע ג ית מ
וה ז
רש וע
רומש
תערל
.זור ח ה
ת מ וע ל
ה ז ע ד י
ןייט ש נייפ
ר יעה ל
ת ור ע ה
ת ונוב נ
לע
ם ייח ה
ם ר יאהלו
זור ח ב וא
רפסמב
ם יזור ח :
. . . לא ק יח
ת וד ל יה
ח ר ב י
לכ אר י
ב ל ־ ך ר ו
. . .
ךא — ק יח הז
ת מ א ־ק יח
דחא
.אוה
ילוא ו
— ףא אוה ק יח
.בזכא
ת א
ה ב ה א ה
הא ור
ןייט ש נייפ
ם יניע ב
.ת וח כ ופ מ
ןורכש ה
,גפ
עקש ימ
ה ניב ה
ראש נ
דמ א נו
ה יזור ח ב
ם יפ יה לש
ה נמ לא ה
:
שי
ת ר ות
ם ייח
תחא
,ה נכ ו
האנשאו
:
ל צ נל הז תא ,הז
ל וצ נ
ת ח ת
.לוצ נ
י נא ד וה
ך ב ל
הראא
הצמאו
תא
,םחה —
לע
ית פש ב זכ
הע נכה
רקש ו
.ח צ נ ־ת ור יס מ
הככו
השעת .יל
ב נ ו גה ןמ
ב נ ג ה
.ר וטפ
ןושל
הבהאה
המ איה ?
ח ת פ מ זר
י ד י ב
י כ וב נ
,בח רמ ו ב
וא ב י
ם י ז נ ג ־ ר צ מ ל
זבל ןוה אל
ם ה ל
יע ג ר ב
.ן ור כש ־ ימ ד