Page 80 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
74
לע ףא
ת יר יש ה
ם ייר יל ה
יפ י
,ב ינה לע ףא
ת ור ע ה ה
יפ י
,ה ניב ה לע
ףא
ם יע ט ק ה
ם ילצ א נה
,ם יניינב ב
ש גר ומ
ןורס ח
ם ול ח ־ ב
. ל ר ו ג ו
אל
ה ת ימ
יט מ ר ד
אל
ה ח יש
ת ח ל וק אל
ובב וש
וית ור וש
ת ול ח וזה
ב צק מ ב
לש
ר ט מ ס כה
.יב מ א י
ם ירר וש מ כ
,ם ייר ב ע
אלש
וק מ ע ת ה
ידמ ל
ת ור וק מ ב
ס ומ ת יר ה
יב ר ע מ ה
אלש ו
וש מ תש ה
םהב
ך ות מ
ה ניב
,ה ע יד יו
אל ל וכ י
ןייט ש נייפ
ת וינוגד ח ל
ת ינכ ט ,וז
יב וט ש
ם יא זח מ ה
ם יינוויה
וע ד י
רמש הל
ה נמ מ
ץפ נלו
ה ת וא
ת ולה ק מ ב
ת ויר יל ה
ת ור יש ע ה ו
ןבצק ב
ם ינמ מ ס ב ו
ם יית ומ כ
ם יא נ
ם נוש לל
.ם נוזח ל ו
ה ימ וניט נא
,וז
המש ש
ה ל גנ
,ר ת ס נו
הכש מ ת א
ןייט ש נייפ
לכ ימ י
: ו י יח
ר ת ס נה
ה ל ג נה ו
—• דח
,םה
דחא ו
םה
ת וא יצמ ה
.זרהו
יכ
ל מ ג י
ם ולח ה
ה ל ג נ ל
.יהי
זא
ה ל ג נה ־ יר פ
רש י
קמ
ץנהו
ו נמ
.ם ולח ןיא
.״שי״ קר
תחא שי —
.ף ולחה
ד וע ו
״שי״
דחא שי —
,בא כה
בא כ
,ם י נ י ב
ן יב
ת וש ר
ם ול ח
ד והה
ן יב ל
ת וש ר
.רבשה
לע
היפעלובא
לכ ימ י
וייח
רמא
ןייט ש נייפ
ב ות כל
והש מ
הצממ לע
.ה יפ ע ל וב א
וס ר ט נוק ב
ןוש א ר ה
ס יפ דה
ה מ יא ופ
ת יט מ ר ד
םש ב
םהרבא ״
.״ה יפ ע ל ב וא
ת נש ב
ב ״צ ר ת
ל יח ת ה
הב
ת נש ב ו
ה ״צ ר ת
רמג
.ה ת וא ףא ו
לע יפ ןכ
אל
ה ת יה וז אלא
.ע ט ק
ה א נש
ת ור צ נל
ה בה א ו
ומעל
ה נוע מ ה
— ולא
םה ינש
ם יב יט ומ ה
ם ייש א ר ה
ה מ יא ופ ב
.ת יט מ ר דה
ףס ונו
ם ה ילע
וק
ינייפ א
ה יפע ל ובא ל
:
ה פ יאש
הש עמל
ם יס נ
הל וא גלו
ך ות מ
ת וב ה לת ה
ת יט ס ימ
:
שאה
ה רעסה ו
,ם יר וב ג ל
ם יע נ כ נ ל
.הממד
רחא
ם ירש ע
ה נש —
ז״ט ש ת ב
א יצ וה
ןייט ש נייפ
ה מ יא ופ
ה כ ור א
ס ר ט נוק ב
יר יש
םש ב
ם ה ר ב א
ה י פ ע ל ו ב א
ר זיש ו
הב
ך ות מ
ם ייוניש
,ןוש לב
,ןונגס ב
בצק מ ב
ת ר יצ י
ויר וע נ
וס ר ט נוק מ
.ןוש א ר ה
םג וז
ה ת יה
ה ר יצ י
.ה ע וט ק
ןיא ,ה ז יכ
ש א ונ
ןייט ש נייפ
ם ילש הל
ה ת וא
ט יל ח ה ו
א יצ וה ל
המ
ק יפסהש
ת וזח ל
ב ות כל ו
ךש מב
ם ינש
.ת וב ור מ
ויר ק ח מ
ם ייד וס יה
לש
ר וס יפ ור פ
םש רג
םולש
ונת נ
ם ה ית ות וא
לע
.ה מ יא ופ ה
הברה
ת וע יד י
ר גא
םהמ
ןייט ש נייפ
ר זיפ ו
ןת וא
.ר יש ב
ם לוא ו