Page 85 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

79
G
l e n n
— M
a h a r am
o f
L
u b l in
ךל וה ה
יר וח א מ
הלעב
הארק
:ויל א
ןיא ה ״
ה ת א
הא ור
םדאש לודג
ה זכ
ךלוה
ך יר וח א מ
״?
ם ״רהמ ו
ה נע
ה ינמ
ה יב ו
:
ם א ה ״
םג ובר
ןוא גה
'ר (
עש וה י
קלאפ —
)ע ״מ ס ה
וניא
יא דכ
ת כלל
יר ח א
ית וול ל ״?
ם ירבדה
וא צ י
ויפ מ לש
ם ״ר המ ה
אלו ל וכ י
םב יש הל
ןוא גה ו
םהרבא
סלצנערש
ףצקת ה
ףצק לודג
ף כ ית ו
רמא : לע״
יד וב כ ינא ל וכ י
לוחמל ךא לע
דובכ
יבר
ןוא גה
יניא
."לח ומ
זא ו
הצרפ
ה ב יר מ
.ה ל וד ג
׳ר
ם הרבא
ארק
ה פ יס א ל
ת א לכ
יס נרפ
ר יע ה
יס נר פ ו
דע ו״
עברא
"ת וצ ר א
קעצו
ת ור יר מ ב
ינפ ל
דע וה
ות נע ט ב
ה ע וד יה
רבכ : ינא
לח ומ לע
יד וב כ ךא לע
ד וב כ יבר
ןוא גה
)ע״מ סה (
יניא
.לח ומ
ה ב יר מ ה
ה כ פ ה נ
ת ק ולחמ ל
.ה ל וד ג
וש ע נ
ם ידדצ
,ם ידדצ
וללה
וכמ ת
יד יב ׳ר
םהרבא
סלצנערש
וללה ו
וכמ ת
יד יב
.ם ״רהמ ה
ופ וס ב ו
לש רבד
הלש ממה
ה בר ע ת ה
ןינע ב
יד וה יה
ד ח וימ ה
ה דמ ע ו
דצל
.ם יפ יק ת ה
ת יש א ר
הר יס ה
ת א
ם ״רהמ ה
,ות נוה כ מ
ת ינש ו
לט וה
וילע
ב וזעל ת א
ב ובל
א ק ווד
וב
,ם ויב
ה יהש ם וי
ברע
.ת בש
םש מו
רזח
ם ״רהמ ה
לא
ם וקמ
ויר וגמ
,ןוש א רה
,ןילב ול
ה ת יהש זא
ה יונפ ילב .בר
א וה
לבקת נ
םש
החמש ב
ד וע
םעפה ברכ
ש ארו
.ה ב יש י
םעפב
ה ינש ה
אל
ך יר א ה
הברה
ם ינש
ת ויה ל
.ןילב ולב
א וה אב
המש
ת נש ב עש״ג
ר ט פ נו
ת נש ב
ו״עש ( 1613 —
1616 .) א וה ה יה קר ןב ח "נ
.ם ינש
ם ״רהמ ה יה
ר וסמ לכב
ימ ינ
ות מש נ
ת וב יש יל
ןה בש
ש מ יש
שארכ
,א ת ב ית מ
לדתש ה ו
ם ירהל
ת א
ת לעמ
ה ב יש יה
ולש
הלודג״ל
המר
"ה אש נו
ם יד ימ לת ו
ם יבר
ור ה נ
יר ח א
.ות ב יש י
ויד ימ ל ת
וש ע נ
ם ינברל
יש א ר ו
ת וב יש י
ט ע מ כ ו
לכ
הר ומ
ה א ר וה
לארש יב
רש א א וה
ןיל ופמ
ה יה
.ויד ימ ל ת מ
יד ו
ר יכ זה ל
ם ידח א
:ם ה מ 'ר
ה יעש י
ץ יבר וה
לעב
,ה״לש ה
׳ר
ר יאמ ץ ״כ בר
,יווא ב יט ס מ א מ
א ט יל
ויב א (
לש
,ך"ש ה ׳ר
,עש וה י
מ ״ר
,וקא רקב
לעב
ינפ ״
,)"עש וה י
׳ר
ם ירפא
ןמ לז
רוש לעב
ת ו א ו ב ת
,ר ו ש ר,
עש וה י
ליש ה לעב מ ג י נ י
ה מ ל ש ד וע ו
.ד וע ו
א וה םג ה כ ז
ד ימ ע ה ל
,ןב ׳ר
,ה ילד ג
לפטש
ת א צ וה ב
.ויר פס דחא
ויר פס מ
א וה
ם סר ופמה
ר ת ויב
א וה ו
ר יא מ ״
יניע
"ם ימ כח
ם יש ודיח
ם יש ור יפ ו
לע
,ד ומ לת ה
י״ש ר
.ת ופ ס ות ו
ה ר ודה מ ה
ה נור ח א ה
לש
רפסה
הא צ י
ה נל יווב
א נד ור וה ו
ת נש ב
ד ״צ ק ת
יר ח א ו
ןכ
חפס נ
רפסה לא
ס״ש ה
ס פדנו
ד ח יב םע
ם יש ור יפה
ם יר וא יב ה ו
לש
א"ש רהמ
.ל״ש רהמ ו
רפסה
ינש ה
םסרפת נש
לבק ת נו
רפסכ לעב
ת וכמ ס
א וה
ר י ה נ מ
י נ י ע
, ם י מ כ ח
רפס
,ת ״וש
ס פדנ
א יצ יניווב
ת נש
ח ״עש ( 1618 .)
לכ
דמ ולה
ת כס מ
ד ומ לת ב
ה נופ ו
לא
,א ״ש רה מ ה
יר ח א
אלמש
וסרכ
ויש ור יפ ב
ויש וד יח ו
רבע ו
םולש ב
לע לכ
ם יק ״וד וה
ם ינוש ה
אצומ