Page 100 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

92
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
mjjDPD myn1?
p k
'm p K 1? mtyn nmxn n ^ s n nDtrann ft
.
it
ntrKn man^ mn«
.(1910) y"nn nairm p K n p i pma-p ton in n v o nK
mannKn n w n pn .p •>aa‘7 nnm nn^nnn n r in nya ^ann n“7iK
my nm ,int? namn Ktom n^a •nft Kn n n n r #T»nnno ftana
: iDxy fy nmn Kin n^nnnDn n^KD nnKn ft" inn m rn naipnm
TipDy n^nnn .ntfti |nw ft
w
nK vwp 'n nnnn nnnn„
dhd^ i 3« n ra fff) W 3 ft pk nT*7
*0
,*>nnma nnn toK .nmamn
npm 'man n n t r ,it mmy UKftan ^ki .imn nDM n n ^ n q«ty
nn^a Kin qKt? ,iantft /7"? panp ^Kprm ^a^nt? n^mmn Knpnn
d^ v idd nnnn ny .mam...n imn nK n^mnann vnyx mtrKnn
nnna1? p s n pma-p qmin dki .n^K to n^mnaon n 'tw a n
nmp'n qKi ("mmftnn tyn,, Dinn /'nmnyn an,, n ra ) n m n
■iDinnn mxy nK kxtd Kin nnno ny n n ,maintain naxn ty
.npnaD^xftman — mwn
np^D^ftman to nnxn mn nmpn naira Kto nyn1?nKTi
mainyn .tayDn naw n*w ^atotr nnn n^n p «n mnnyn
nKi nmm-p nryftK mn to nK nnppyn tk nmn nftKntrxnKn
pn** it mainyn nxp»n ik
'pin
."ntonn„n tyn ,ppnna .n .*•
t o
nnnyn nnamnip nynn-^pa nnn lann^n k1?taycn nxfti nm^y
.k .kd p i •’pna^DD nraD ninny i: 1? t^) pKn nnn n^n
mv
ton nnnn .(nwn nftyn ny»n pan n*w non ntrytr ,maKnnn
mamy mnn to innpm mara nftyn ^it^Kn Kin ny mantpn^
1907
-n toatann n^nn) "myxn tyian,, nftKnt^xnKn nmnyn
trrn am nftKDi noxyo fcysn mnatf nton jKn .(1908-n Dianm
jKn nmn
^Knt^-pKn mtonn trm mntr ^np^D'xftms to
na^yan k1?ptr toDi nmm-p mn mamy to natoimn np^taviKan
nmn jKn ."ntonn„n nsipn nniKn
nv'mn
nn mairpn mnnnn
nn*’ jKn nnn np^ym ‘rKntr** pK^i
nanm npn to nmp
qKi
ntrp nmpn nyna
jKnD
.mam
to ty nm^an
nmny^ trnn
^y trann nK id^it ,n*»anxn nyianm nmn mnoiD^ nann
"n*»yxn ^yian,, it
no^yan ton .n^tDDKnmn i^aKi
"n^p,,
mai^x
^yis to
'iwn
jmyn mnK pnnm nT ntyn natoon to namy
-p Knpa innnyn n^t^ytoi y"nnn nKX^ tont^ ,"mnnKn„ jnx
tkdi
Oit^Knn p^an nnn) mn*>nnn ton jKn .^ton
nn'anm
jnma
tonn
nyi
n^K i w
ny
nn^nnn
it
nnraa