Page 103 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

K
ressel
— D
avid
B
en
-G
urion
95
."nm 'nnn D n n „ nto isd^> i y m iw m nnnKn1? i y nn iyn1?
-iftnm n rw i ) imnn to nmiaiftnmn n s □•’to n 1? -p a rty “?n
im n 1? ^Kint? im n
,1960
,y'wn
i y maitr'm ^nn imnn
to
mma
p t r ,ntrp ‘riny1? -p a r (n rn i
y
d ^ k ntsnto1? nnp n ftm ami
pDis iam nny q«i payn ^ann^ ‘mn
,1960
,t?nn nat? nmxn
nto is o nynn nmm n^« nmm ,i? ci«i Jmpn n y i n « T y n n 1?
.(T^ k i ncs pfta ," iy snyp iytr>TK„n) n n " i«n na "n tn s„n *?y
m en1? pa pm a -p t o •’nnn ton nn sm -ay ny i n 1’ n ^ «
-«^pn n n s o n / p n ,m nnm m i ia nm 1? npmyn mpn n ym jn
«■? Kin nm sn n w i a n n to “?nn .n y i m m nnamt? man ,nm
m m y to ,m tmmn win a 'm j«d q«i — nnpnm nine a y s
nn qs nmynn i nnpim yixpn nya« t o ix n mnnnn nn mann
nm m 1? n u n « in nwy pjk .(nnxn m rp is d d pan) nmm n «
m m mat? mmn n^pn «m tr amn m
*?y
n^mn *i"ann n n f t
p a n maitr mmpna
yir\
••a^ayn n m m n inmnntrn *»t» *?y p i
. ( ! im m m p icyn i^mytrn na an mn m «m n n nto5>)
pm a -p t o m an
pma-p1? pan nmi mm iKtenn "ntns„n
^
ny n«i
nnm nnm nnn nn« “?y nny ,n?n nmm nytrn mmstf pm
p'm *jk aftmnn ,m^n men n« nmas^ nmm
^^7
nwa n«
yna ptr ,n^mn n« nmm^ imn *wy nn ,n c iw inmo
men .nmnnn into pma-p mm iy pmyi pay nnn nonsm
iana«„ :nnnyn nn iy nn ,mn«n msios n^inn nnnn ,nto
,(a"nn) "nnatyn,, ,0"xin) "ny^5 inynn,, ,(«"xin) "la^ntsn
" to w nn^mn,, ,(n"trn — T"t?n .nmm ntrnn) "nmynn,,
inynn,, xt'^trn — « "^ n .nmm ntrnn) " im pm„ ,0"trn)
.mam Nto nnnsn rpTxn maityNm nnsonn mnn) "ny1?
nmnn,, ,(y't&n) "'am nmyn,, ,(?"nt?n) "pnam «nx„ ,(i"atyn
nxa„ ,(i"n^n) "imnnnm nnyn tyisn,, ,(n"ntrn) "maitrKi
.(1965) "nn^nnn nnm,, lamm innt? mom (i"n^n) 'ft« ity
-ian nnsDn pi nminaipi nnmn yet? qmm^
nnson n1?**1?
mp •’as1? mtrmi pi«n naipnn mi^in ^y nm^nnn nny nms
n^aman ny m^^as„i ("im„n) n^« ia^n*> iy nmp t«di nannn
nnntr ^n^n ison ns imrn1? n s i
.("nnyn„n) "n^niy
: nnnn mxi«n nn^atymm nyn ^"r mx-p pnx1’ ny qm^n im«