Page 105 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

I g m j p i x
d
t
§
k
ps
pit?
r s a n y a y p •»t a
n
» n i n nynft ja tn y nm
p
.aa^n rm n nan aysgs ny^is nyn jynya •»pDn$n$‘7$& yn«p
natr ny i rm nsr p w y s ix nnp) 1927 pa nnns rm i n nan
aasyya nam nton a$n
p «
(nyaxm ps ^aaxayn jt^nx a^x
t« nynft n ?yn«p n ,n ?m nyn :ppm yanynamnnss n
a^psm
pa
a^ptms n i n
p « p a n
,aa^n *>n jyay ft t d
nynft n .a^pny'raynys ps tsnTsn naa ,nnna$ jtra yN s ps ai^a
nm
p «
yayDpBmyvt^ayse jyay?
to
nya y p •»na
n t r n p «
tm
D$n
ay ss n
vo
nynft n
p « m
#py»n nya nyn a Tsty
.p^» a*>aapnayryaa#
pp&nya ar»a ynsp tm :j$a ayns s pft« in im ^n
?m : jaa ayns
k
in trtpp
n
in
: p« ?n*p pftnayx
t s
n inn
?pnnn s n$a nt^sa nyn$ ayss
n
ntya 8 a^p^xne
nyn p« im pn
yn”n n ?pm pysaay imins im m
atra asn p« ntotr « jyaypos spin o$n ,nn nyay* ps na^nn
-pin ,nyvnnn p« pyayn atny fpsn ny .pvpoe nyn a^na
tpm nysaay nyn jam^m tot nm px nn ^a^aa p« aetwa
.ntot? nynynty s
asnsnya im a^n nftw nyatny nyn ppm :im anaia ?m
?npmn ny^ay^s ftnn tm dsii : ntotr nynas jg ana pysaay
ps #aii
5
n nyais a^ps^n p» p_n Dpmn nyt^aygs jyp tons
nyn ao^n ngn .aaiayimn nyt^ayss nynyins jm ,tp?«am nyn
nynm toras .nya^T n^na« n^n m nyp^a^n id s atoyatr ay«s
rm tonyasa ny^*>a«aya nyn
jya^a Dpmn nyi^ay«s jyp
ny^ayye nyn nsa p«
p« .ny^aa^tn^n ,nynm nm
aaayna n«n ,as«t^an8p-an^n p» ^a^paanxya ps nya^n Dpmn
paynwa^ ly^ayn atr^a n«siyn rm .a^ps^a nya in « »^ao
py* p_n
cyn ,apian ny^ayys qna«n ]n«s naa pm
97