Page 109 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

A
uerbach
— K
ad ia
M
olodow sky
101
ypmy tay ii
h
p k
"?nKD*ita 8 18 taftn D8"r ta$ D^n ix„
pK
d
^
d
«
d
,
d jd
#
i
n
jib
B8 i n n tanyp ynyo nyn
jib
i j n f t
“lysptaysB i j n ps nytaom 8 m .p f t8 i n « tamp pK Dytaita
n f t pa^nx nyiiB n r w ytatrny n pna^x
ix
^
k t s
p k
tampons
,U)mj? TN '
21)11
HUT is
,T h r u m s r;n
udnihdj
iruura iirr ugrru ~mn
,
1
KT] :
1
JNT
11
N
rmm ga i?^n
\Tm
r;n dd:tk
nano
. . . u;t,v?d;i 3nr r;n o ’ n mu'? udnj
r
vr
\
ir
pK "tamtams pftn i^tatr,, t k ? i
8
tay:i tasn n D«n tanyn t k
-ty»tay$a
8?8
qn « T
8
i n ta^tatnsa .taaiftyA d^k p y 1? BKp ny-r
p y n tay tm j^m K a t k tapmyaonK n tasn jbik lynna
ypn^T
on« ta^na
dkti
np^y nyn
pk d$h p s
. I
8
ta nyro
8
ID
8
n
8
B“iy i ypsta p ' s t d ^yaainyn tatro ,taaynyn taw:
n y i f t - iy n a y T K .ytaiynyjD'nK'ta^ n ^ n y 'n y n 'K n nya'ta
:
n n w
yD‘?yr
8
m / p n ps aas^pay
tajn
py:ny
P#n
,^03
Di?]Nii? m , t t
\x"'j
nn lump umS
.t;'? iir"! i^ ti t in /Dus’ juii? rn
tana tatrtaaynya lyny j y*H8p pk J TK
y£8D ny r taan
ix j ik i m tynyaytyr8D*,K pk D#n ,ta^pDy^^n lywtayKB 8
,nm tr
yD^yt8 .ta^pHnitmD pk p n n y t t# ta^x nyayr'K ny i
tanyj,, “iy“iK ,"tanta dix p f t8 i n jtayn “n y
t ; i
m lytoy^n,, m
.fmt? p k p « n ft fta 8 jy jy t — /'tanya-ta^x-i^ yto jyayt n t8
ta ^ p r^ nywtayys n8B
d
^
d
taw:
n n w
y:ftyr8 is ta iy i
t k
-yKB pn tonra ps p yn t k to r ta*»n83 .T if t P'ta ps i k : ,pyn
n8J ps iy n 8
nyjia td * ’ yD8D ny i pk D8*n ,ta” pj” ty ywta
nyayr*k nyn tx pk Dyn ^ p r w y:y^ t^k n m o nynnn 8
DnK tapm pk ^ ■ ’taty nytany^y^yn^K ta^ta ta^syaiy i^ k ta^x
n y T 1? Dyn8p PK 8^ rw ta ^ p r^ pD 8T8 .pasiya p ^ t y a 8
p k
ny-im pK .tansn
t any : y p n a n p K pK
,p_n tatrm ^
k t
i y P ^ n i ^
t k c k
j8 T8 ,typajnya *ix p^tanni
pp^nyaDn'18 tat^m
t
^
k
i y T8 ,n n p^p pK nyta p*»p tat^m ta#n
ix ix i n tapip n^K T8
ny^K pp8nyar_n8 pK
Dy :n
tay?n8B *7«n
i d
8 T8 ,n^K tayr n yn f t
h
p k
i
^
t
8
d
^
k
Dyn8p