Page 83 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

R
avid
— J
udah
L . G
ordon
75
maya1?
dk
>3
nsnnn n1? xV.
I *
t
-
s
t
:
v
-
I
t
nanDi xV •nnan anx&Ba
T T : •
I - T *.
T T I \ •
."nam ’ninx ,nx nS3 nsi
TT1 • -s' s-
- T-
•o ns ,n’ Dn ns 3i?y5 nnmn ns nitron snip nt mtro ej
,"n3t?5
man
i s ’ i s 53is s5 nsms ns n’ 3
nn„ :
nyx3 tpDia sin
nms5 nn
,mtfi3
n’ 3 n5 yxn5 imntysss ps cs 5en
nmoapVV nnx a’ n-jix jiV?1?,
natf - wax
wby
Vbrnns
/nam ’ninx nami atfi
r r \
v - x
~ ~
lrast? ny nun5 am "Emms p5a5„ ns55 yxn y'5’ nai53
ns trnsm mam s5 y'5’ tr
jtpsd
53s .ir5y 5iam E’ atrotr
ni3’ i3 ,v5y n m msn nmy — nt
itbo
d
; 5snty p s
p s 5 is np’ nas5 : nmann p s nsn3 nsipn miss 5n:nnts»
j"5’ 5t? inmtroty .nnnva ni3't?n tvs ’ 33in isn — 5snts”
.tanas pn s5i trmsD3 5snty'> p s nam
ltmpntr ,"’n s nny,, n ’t? n s dj 3n3 nsipn nmsa
nsy npDj’s n"n
a:
.npors .5 .•> n"n "n’SS’SJOKitais,, nana5
.5’ysi 3n5: p’x 33in ni\n5 nsntr ny n^rxn B” t?sj c’5u5a
n5yia sim nstas s\n mn’n 5’3tr3 psnt?
X'
t
nms nr mtra
"lnmeo,, :npDrs 3ma y'5’5 nawnn snaaa .n5iy5 ntra i ’5y
’jk ps ! avian n” nn5 nsitm nsnp nyat
vi
ps in rp —
."15 ssd ii my nt n r ; : ’53 cat? ,’mipn ns nss5 nsn
j"5’ 5tr mmx’ 3’ 3D ma’ in ait? mnn: mnnnsn d
'»3
'T 5y nD&mt? ,nnano ntr nai5ys n^ann nn3in
nmns’m 5y
5s .m^s :nn3inn 5ty main .1877 mtro ,nna ppdj5idd p s
na inns' ampn nnmn n^ys ns mns5 csiaat? ,n5iyn 'srna
n n w nrna napn t 5y n5iya ntisan nmm cyn n^ys ns
.a
.1
n"n ’m 5y nnsy5 naamn it nnn: nnain ,5snty p s
3
nny .^ ’BDJip’ a nm55 ncn” sim 1947 — t"t?n nitso my na5:
3’ 5 nmn’ n ’ 5y nana: it nnaintr ,’ B'ip5s n’ 5nj n"n n’sin
P’ y it n r ’ jya n5sts’ 5y) .rmc myas ns5j 5t? inym pnnu
,nsD nnp nssin ,"3"5’ 5s ppdj5ibd pns 5ty mnss mns„
(.1959 ,D’ 5B'in''