Page 95 - Jewish Book Annual Volume 24

Basic HTML Version

J 1“I 3 HUT] QJ
1UD50r;T
n$ ?a :n
.1 AV
]15
ps nynns ns ny ta:n ,pns jayn pntrya p#n
Ds*n •>**
y^n ytynyafcps n ta:*$Dnyn nn osn psn ,trnp ix ts”Dn *
mntrnta-^yn tan^ntr — "pns ta^m,, ♦ynyss nytrnp nyn ps yavjr
nyts”tayss nyras i« ps sstay nytatny nyn is t»t tan^n,, —
,nnss yt^syssn^s any ]s ,nnss 8 tasipsn n^ Dsn ,pn^
•m^ p ^ s p 'n D ix yawn *ynK ns:
nyn ps ns: t
w ' i
//(7ton jyDnye ytt”tayss ix yaian
nyo^na *py-*>s(7 nyn ta^ra nytaayy:
t
»
t
ta:yp«n jyo jyn
,tayss pynp nyn pns jayn psnya pntyya ns ns*n mtasnyta^
-ya*ix jya^r onypnanp ytaft'xya ns: rs pnn:^s nyn tanv^n
nyn taxst^yass nns js cpis psn p.s n^ pjr ix ta:ys: jyaip
— ^mntrnD-'ryn -pis .aa'itann pn ps tanyn jtrnytoDr'p-tr'tayss
-sns nans ty:statmss nys^ta ^n-^nnn ta^x ny:y ps tasn Dsn
pyoyna s ?pis nytatny nyn tasn dsii
jts^np pss jyita
ps p_ns trns ps a:r„ : ns ny rs pns pyn pntyya ny:nss
*pnya nyn *p? tana tansnnyatana ps /ntasnyta^ nytmp nyn
-nyn^ nunnn n 'sttfp-ta^ta »' paya ps ,psna ypnapyDty ps
joyansa
m 'l
tasn mntrma-tyn
t
»
is
— ,"ta^x pn ps nyn^nt?
nn
Dsn
vn ta«mp8 ,p^ ^nyzaffta^n nans jy:sonyn ix
.ana •‘ii tr»np p y rn 8 pntpya ta^smynpsn ony^n^-n^n^ta
pn:nyn .y't pyau ,ty vjn ana tasn rony» ynynyn fts s
nnstapysn .d ps tapmya ,irnp ps nyr»> ytatny nans pyn
ST«
,nya jtanytasnya s?s„ :nyau taints' , i r . n s - t M n
jtatyr ns |sta ps ta^pnytan1?
sts
^nnn^s ps ta” ptaTn:yn:sp
ft'ta « n Tifi^rft ."jy:«wna ” n nyn$ pna ” n lftas jynya
nans pn^u^D ix pisns osn ,ny^n^smta«nyta,'(7 ynya:p
87