Page 143 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

ם ה ר ב א
י ר ע י
1699
1966
תאמ . ג ק ר ס ל
םהרב
ק לת ס נש , יר ע י
ת יש א רב
,ז״כש ת ה יה אלל קפס ןיב
ם יש דחמה
1N ת א ינפ
ה יפר ג וילב יבה
ת ילארש יה
ת ירבעה ו
רודב
ןורחאה
— אלו
קר
ץראב
.לארשי■
ה יפר ג וילב יבה
ץראב
,לארשי
ךרדכ
המא
הת ר וה —
ת ור פסה
,ת ירבעה
אל
הלכי
ך ישמהל
ןאכ
ךרדב
הר וגשה
הלולסהו
הכלהש הב
ךשמב
האמ ה
ט ״ יה
ל״וחב
הד ימב ו
ת מ ייוסמ
ףא
הכ יש ממ
תכלל הב
ה ת ע
רק יעב
הצ וח מ
ץראל
.לארשי
םעפב
ה נוש ארה
ת ודל ותב
ונת ורפס
ת ירב ע ה
הכפה א יה
ץראב
ת ורפס
ת יע ב ט
ךרדכ לכ
ת ורפס
םלועב
הררחיש ו
ת א
המצע
םמ וחתמ
רצה לש
ם יבב וח
םיצ ירעמ ו
לש
ד ירש״
ונדמחמ
."׳וכו
התש ע נש מ
ת יר ב ע ה
רוביד־ןושל
ת יע ב ט
ולטוה
לע
ת ור פסה
ת יר ב ע ה
לע לכ
היגוס
ה ית ור וצ ו
,ם יד יקפת
ט עמ כש אל
העדי
םת וא
ינפלמ
.ןאכ
,ם ינותעה
,תעה ־ יבת כ
םירפסה
ת ורב וחה ו
וכפה
"ךרצימ,,ל
ינומה
לשבו
ךכ אל
הלכי
ה יפר ג וילב יבה
ךישמהל
ךרדב
הוללסש
םילודג
םיבוט ו
האמ ב
.ט ״ יה
ה יפרגוילב יבה
ת ילארש יה
ה אמ ב
ט ״ יה
ה ת יה
,רק יעב
יפל
ת ומ ד
ה ווישש הל
ןואג
ה יפר ג וילב יבה
השמ
,רד יינש נ ייטש
ת ינפ ומ
ת ודלותל
רפסה
,ירבעה
ספדנה
זונגהו
,ם יב ותכב
ת ור ודב
.רבע
רפסה
ירבעה
ה ווה ב ה יה
ןיידע
ילוש
ת נ יח ב מ
רקחמה
א וה ו
אל גרח
ורדגמ
לש
םושיר
ינוצ יח
,דבלב
ךרדכ
ם ימשרנש
םג
ם ויה
ת ירק ״ב(
"רפס
)לשמל
ם ירפסה
ם יע יפ ומה
םלועב
ולוכ
ת יר ב ע ב
ם יאש ונב ו
ם יידוה י
לכב
.ת ונשלה
ךכב
ם י ית ס ה
קוס יעה
רפסב
ירבעה
,ה ווהב
המודו
א והש
םג אל ה יה קוקז
ךרדב ללכ
רתויל
.הזמ ףא
ם יא ת ה
ךכל
רועיש
םירפסה
ת נ יח ב מ
,ת ומ כה
ה יהש
אצוי
ידמ ה נש
.ה נשב
ת ומ כ ה
ה ת יה
הרעצמ
הא ווש ה ו
הלק לש
ת ומ כ
ם ירפסה
ךשמב ה נש
ת ח א
םת ואב
ם ימ יה וזל לש
ה ת ע
ת פלאמ
רת ויב
םצועל
.הר ומתה
ת ומ כ
םירפסה
ךשמב
ם ינש
ת ובר
יש וקב
ה ו ותש ת
וזל
הע יפ ומ ה
ץראב
ה ת ע
ךשמב
ה נש
,תחא
ףסונב
ת ואמ ל
,ם ינותע
,ם ינועובש
ם ינוחרי
לכו
ראש
ת וע פ וה
.ת ויד וירפ
תמ ועל
עפש הז אל
ןת ינ
דוע
ך ישמהל
ם וחתב
123