Page 144 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
124
ה יפר ג וילב יבה
ה ת וא ב
ךרדה
ה יה ו
ךרוצ
ל יחתהל
לכה
,ש דהמ
הזו
ך ותמ
ךרוצ
חרכה ו
:ת וא יצ מ ה
ארוקה
לש
ונ ימ י
ץראב
קוקז
רמוחל
הז
ספד נה םוי םוי
העש ו
העש
רמ וחו
הז
וניא דוע
ןינע
םירקוחל
.דבלב
הר ומת
ת י נכ פ ה מ
וז א יה
הצל יאש ת א
ה יפר ג וילב יבה
"תוטסל,,
הכרדמ
הלולסה
ח ותפלו
קרפ
ת וד ל ות ב
ה יפר ג וילב יבה
ת ילארש יה
ןמ זב
.ש דחה
ןיא לכ קפס
דחאש
ם יצולחה
ם ינושארה
ם וחת ב
הז ה יה
םהרבא
.ירעי
ליגרכ לצא לכ
רפוס
רקוחו
אל חספ םג
ירעי
לע
ם יש וש יג־תפ וקת
דע
אצמש
ףוסבל ת א
חטש ״
"ה יח מ ה
ת וא נה
.ולש לע ךכ
ת דמ למ
ןב ומכ
ה יפר ג וילב יבה
ולש וז(
הרדוס י״ע
ירוא ןב
ןירוח ל״ז
האצ יו
ת א למ ב
ם ישמה
ה נש
,ירעיל
ברע שאר
שדוח
לולא
.ט ״ש ת
א יה
הפ יקמ ת א
ם ינשה
ב ״פרת — ט ״ש ת
הנומ ו
236
.םיכרע
ם יא ול ימ־תמ ישר
ילת פ נמ
םחנמ־ןב
המס ר פת נ
ת ירק ״ב
,"רפס ךרכ
,ב״מ
) .ז״כשת
א וה
ח ת פ
האר והב
וירמאמ ו
ם ינושארה
םיקסוע
י נ ינעב
ך וניח ןכו
תר וקבב
.םירפס
ףא ןאכ
ה ת א
אצומ רבכ
ם ינצ ינ
ם ינושאר
לש
ירעי
.רקוחה
דח א
ם ירבדה
ם ינושארה
ולש א יה
ת ר גא
ידוהי
ןמ ית
ת ור דת סה ל
ת י נ ו יצ ה
י נ ינעב
ה ילעה
,ץראל
א יצ והש
ך ותמ יזנג ת יב
.םירפסה
הב וח ו
ר יכזהל
ת א
ץולח
ת ונרפסה
ץראב
׳פורפה
לאומש
וגוה
,ןמגרב
םשש
וניע
ה ב וט ה
לע
םהרבא
,ירעי
וס ינכה
הדובעל
ה ירפסב
ת ימ וא ל ה
רחאלו
ןכמ ףא
וחלש
ת ומ לתש ה ל
ת ונרפסב
.ה יל ג נאב
ןכא ו
םייק
ירעי
ת א
ה ו וקת ה
ולתש וב אלו
וכרא
ם ימ יה
השענו
שאר
ם ירבדמה
רקחב
רפסה
ירבעה
רבעב
ה ווהב ו
םג
,דחי
רומאל
ך ישממ ה זמ
ללוסו
ךרד
.ה זמ
רחבמ
תויפרגוילביב
ת ו י נ י יפ א
רת ויב
ךרדל
הש דח ,וז הב
ונרב יד
,םדוק ןה
יתש
וילב יבה
­
ת ויפר ג
ת ונ וש א רה
ולש :
ת ח א ה לע
ת ור פסה ״
ה פ יה
"ת יר בעב
ה יינש ה ו
ת ורפסה ״
ת יא לק ח ה
."ת ירבעב
רפסה
ןושארה
ןיא ו
רבדה
םסרופמ
םיברב
יפלעפא
ה זש
שר ופמ
א ובמב
רפסה —
רבחת נ
ורק יעב
י"ע ןב
ןויצ
.רוניד
הד ובע
ת יפר ג וילב יב
,וז
רזועכ
,ירקיע
ה ת יה
ירעיל
ןיעמ
ןחבמ
ןושאר
ם וחת ב
הז
ןאכמ ו
שרפ
ם ייפנכ
ך ישמהל
ןפ ואב
יא מ צ ע
ףאו
ירוקמ׳
.רת ויב
ה יפר ג וילב יבה
ת יא מ צ ע ה
ה נוש ארה
,הת יה
,אופיא
וז לע
ת ור פסה
.ת יא לק חה
םלוא
דצה
ה ווש ה
ןיב
יתש
ת ו יפר ג וילב יב
הלא א וה אלל לכ קפס
,אש ונה
ה יהש
ןיעמ
ש ודיח ה זמ
םושמו
ת ו נע יה
יכרצל
ם יברה
.ה זמ
ת מ יש ר
ת ור פסה
ה פ יה
הש ק יב
קפסל
ךרוצ
ם יברה
ת א ירקב
ת ור פס
הפי
אלו
אש ונ
ךרוצש
רקחה םרג .ול א וה
ןידה
ה יפרגוילב יבב
ת ורפסל
.ת יא לק חה
ת וא לקחה
ה ת יה
ם ימ יב
םהה ראפ
הש עמה
יב וש יה
,ץראב
ם יאלקחה ו
ךרדכ
וללסש ךרד
הש דח
,םת ד ובעב