Page 146 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
126
,ה יפרגוילב יבב
ם ניאש
םיגרוח
רבעמ
ם וחתל
תמכח ,,
."ם ירעשה
אלו
ידכב
ורמא
ם ירמוא ו
ינציל
,רודה
לכש
ם צמט צמ ה
ת מ כ ח ״ב
,"ם ירעשה
םג
י נ י נע
ם ירעשה
ם ימ וסח
םילוענו
,וינפב
ןכש
רושק
רעשה
יפלאב
ם ימ ינ
ם יט וח ו
ףוגב
.רפסה
ירע י
רק וחה
ץ יצמה םג
םמ ינפב
לש
םירפס
ל יחתמ
ט לבת ה ל
ה גר דהב
"עגפנ״ו
ם ה ינ ינע מ
.ם יבורמה
ךכו
ל יחת ה
דועצל
ת וח יט ב ב
ם וחתב ו
,רקחמה
ה ל יחת
ןיידע
הק יזב
םירפסל
ם ירבחמ ו
רחאו
ךכ רבע
םינינעל
םינוש
,םיבורמו
ם ותסהש
הבורמ םהב דע
ע יגהש
הדשל בחר
ם ייד יה — רקח
ב וש יה
.וית ודלות ו
ם ינש
ת ובר
הק יסעה
ת א
ירעי
ת וח ילש ה
ץראמ
לארשי
ת וצראל
.הלוגה
ןי ינעה
ץוענ
יא ד וב
רופיסב
ימ ימ
ת ודלי
ילואו
םג
הארממ
ם יניע
לש
"חלושמ״
ץרא
,לארשי
א וה
ר״דש ה
עדונה לכב
ת וצ ופת
,לארשי
ררועש לכב
םוקמ
וא וב
ה י יה ת
האילפו
לע ץרא
.לארשי
םיעודי
םימסר ופמו
םירופיס
הלא לע
ם יר״דש
ירעב
הלוגה בורו
םתעפש ה
לע
םירענ
.ם ירגובמו
ירעי
ה ה ת
םימ י
םיבר לע
ה ד יח וז
ופוסבו
לש רבד
איצוה
ך ותמ ודי ת א
ורפס
ילאט נמ ונ ומ ה
לע
יחולש״
ץרא
,"לארשי
והכ יזש
סרפב
.ןיקש יס וא
ףא ןאכ
ה ת א
אצומ ת א
,ףרגוילביבה
רק וחה
שלובו
ירחא
ת וב ק ע
ם יח ולשה
םירפסב
ם יסרט נוקב ו
.ם יחד ינ
ןאכמ ךא
עספכ
ת נ וכ ת ל
רק וחה
,ובש
ת יל גת מ ה
,ךכב
א והש
טטרש מ
ת ויומ ד
םיח ולשה
ךותמ׳
ת וע יד י
ת ור וזפ
לע ינפ
ם יעבש
העבש ו
םימי
ונינפלו
ת ובצ ינ
ת ול ועו
ת ויומ ד
,הלא
ת וינ וגסס
ןבורב
,לודגה
וא יבהש ת א רבד
ץרא
לארשי
תולוגל
לארשי
לכב
יווצק
.לבת אל
ט עמ א וה
יט אמ א ר דה
יט נא ק יפ ה ו
םת וח ילש ־יש עמב
לש
םת וא
ם יח ולשה
ךשמב
ת ור וד
,םיבורמ
ונכיסש ת א
םה ייח םא
ךרוצל
ב וש יה םאו
ךרוצל
.םמצע ך ות ךכ
הפש ח נ
ונינפל
ה נ יפ
ה ייומס
ה ייובח ו
רת ויב םא
ת ודל ות ב
םירשקה
ןיב ץרא
לארשי
הלוגל
םאו
ת וברת ־ יקרפב
ם ינ יינעמ
,רת ויב
ויהש
םיכורכ
ם יר״דשב
,הלא
אלש
ם יט עמ
םהמ ויה
ם ימכח
םיעדונ
םימסר ופמו
םלועב
.הר ותה
םוחתל הז שי
ףיסוהל
ת א
קוס יעה
הפ וקתב
הש דחה
הש ידחה ו
.רת ויב
ירעי
אל
לביק ת א
הק ולחה
ןיב
בוש י
"ןשי״
,שדחו
ירהש לכ
ת ויל וחה
ויה
ת ונ ייוצמ
ם ישעמב
םייצולח
,םיראופמו
ןיב םא הז
םילש וריב
ת פצב ו
ןיבו םא הז
ת ובש ומ ב
ת ונ וש א רה
ינושארב ו
ם יב וש יה
לש
ת וב ש י ית ה ה
ת דב ועה
ימ ימ
ה ילעה
ה ינש ה
.ךליאו
שולש
ת ופ וסאה
ולש :
ת ור גא ״
״לארשי־ץרא
ץבוק(
ת ור ג יא
ימ ימ
ת ולג
לבב דע
ת ב יש
,)ןויצ
ת ועסמ ״
ץרא
"לארשי
לש(
םילוע
ם ייד וה י
ימ ימ
ם יינ יבה
דעו
ת יש א ר
ת ב יש
)ןויצ
ת ונורכז״ו
ץרא
"לארשי
ייחמ (
ב וש יה
ירבעה
ץראב
ה אמ ה מ
ז״ יה דע
ונימי
)ונא
ת ו וה מ
השעמל
ה יגול ות נא
הפ יקמ
ת ח א
ת וד ל ות ב
ונת וד ימ צ
ץראל
לארש י
ךשמב
ת ור ודה
זאמ דע ו
.הת ע
ת ופ יצר
וז
השעמ ו
ךש מ הה