Page 246 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

יד
ס ר ע ג י י ל ט נ ו ר ג
ן ו פ
ר ע ד
ר ע ש י ד י . י
ע י פ א ר ג א י ר א ט ס י ה
ן י א פ ו י ל ן
ןופ .י ה י ר ש ה ו י ט
םי_י*ך
בייהנא
םענופ
ןקיטנײה
טרעדנוהראי
ןבאה
ייווצ
עגנוי
־עג
ml
,עטנרעל
ר״ד
ריאמ
ןאבאלאב
( 1877—1942 ) ןוא ר״ד
קחצי
רעפיש ( 1884—1943 ,)
טכארבעגנײרא
א עי_ינ
גנודנעוו
ןיא רעד ־עג
גנושראפ־עטכיש
ןופ ןדלי ןיא
.ןליופ
רעייז
עבאגפיוא
ןבאה ייז
עדייב
טכארטאב
יוו א
עלאנאיצאנ
תוחילש ןוא
ןענייז
וצ ריא
ןטארטעגוצ
טימ
ןכעלטנגוי
ןערב ןוא
רעשיאיוליע
.הדמתה
רעייז
טעברא
ןבאה ייז
־עגנא
ןביוה ןופ יד
עמאס
תודוסי
: ןופ
ןשראפ יד
עטלא
ןוויכרא ןופ רעד
רעקילאמא
רעשיליופ
.עיצארטסינימדא
ר"ד
ןאבאלאב
טאה ךיז רעמ
טקיטפעשאב
ןטימ
־בוט־סוי־תבש
ןקיד .דוי ד״ר
רעפיש טאה
טימאב ךיז
ןעלגיפשוצפא
סאד
ןבעל
םענופ
ןשידיי
קינשאפעראה
טימ עני_יז
ןדייל ןוא
ןדיירפ ןוא טימ ןי_יז
רערעווש
הכרעמ ןיא א
םעלק
ןשיווצ םעד
ןשידיי־טשינ
ררוצ ןוא םעד
ןשידיי
ןשילהק
.רעגראזראפ
רעבירעד
טלעטש
ןאבאלאב
םעד
פארט רעמ
*ןיוא
,עטכישעג־רוטלוק
תעב י_יב
ןרעפיש
טרעוו
ןיא א ךס א
רערעסערג
סאמ
טלקיווטנא
רעד
רעשימאנאקע
טקעפסא
ןופ רעד
רעשידיי
־עג
.עטכיש
דעד
רעקיראטפיה
ר"ד
ריאמ
ןאכאלאב
יד
עטשרע
טירט םאוו ר״ד
ןאבאלאב
טאה
,טלעטשעג
ןענײז
ןיא
רעד
עטכישעג
ןופ ןי_יז
טאטש־פייה
.גרעבמעל
ןיא ךשמ ןופ יד
ןראי
1902—1906 , תעב רע זיא
ןעוועג
א
רערעל
ןיא א
רעגרעבמעל
־מיג
,עיזאנ
טאה ר"ד
ןאבאלאב
טשראפעג
יד
עטלא
ןוויכרא ןופ יד
־אמא
עקיל
רעגרעבמעל
ןטכירעג
ןוא
עכעלגינעק
.ןטמא ייוו א
אצוי־לעופ
ןופ
יד
עקיזאד
ןעגנושראפ
זיא
ןעמוקעג
ןי_יז
טשרע ךוב נ״א ,, ל ע מ ב ע ר ־
ר ע ג
ן ד י י
ם ייב
ך א ר ב ר ע ב י א
ן ופ 16 ן ט ןוא 17 ן ט
י א ר ה ו נ ד ע ר "ט
,שיליופ(
880 זז״.)
ןראפ
ןקיזאד ךוב טאה רעד
226