Page 253 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

ולעפ
ית ור פסה
לש ׳ר
ילתפנ
יבצ
הדוהי
ןילרב
ה״ע הנש
ותריטפל
תאמ .א .ר
י כ א ל מ
רפם״יף
ןורכז
ירפוסל
"לארשי
לש םוחנ
,בולוקזס
אציש
תנשב
ט״מרת
■«
,השראווב
עבקנ
ךרע לע
ב״יצנה —
יטרפ
היפרגויב
ולש
תכרעהו
ולעפ
.יתורפסה
רפסב ,הז
אוהש
ןוקיסכלה
יפרגוילביב־ויבה
ןושארה
תורפסב
תירבעה
,השדחה
יפכו
רמאנש
:ורעשב
ירפוסל״
לארשי
םייחה
ונתא םויכ
רוצאי
םהיתודלות
תומשו
םהירפס
םיבותכה
תפשב
רבע
םיעגונו
ינינעב
הרות
תמכחו
/׳לארשי
רפסב הז אל
וניייוצ
םהיתודלות
לש
ינבר
,רודה םגו
םילודגהמ
.םהבש
םיטעמ םה
תומש
םינברה
םימושרה
ןוקיסכלב
,הז םגו הלא
םינברה
םהיתודלותש
ואבוה ,וב ויה
ימכח״מ
,זנכשא("אברעמ
,הילגנא
תפרצו
ובו ,)
וקסעש
םג
תמכח,,ב
.״לארשי
םג תא
תודלות
ב״יצנה
ועבק
רפסב הז
תוכזב
וירוביח —
ושוריפ
הרותל רישו
,םירישה
ורפס״
לודגה לע
/״ירפס,ה
ורואיב
תותליאשל
ברד
,יאחא
וירמאמו
,םינותעב
היהש םהב
םושמ
רקח
,ןויגהו
תוקמע
תוטשפו
— ךרד
ודומיל
,ללכב
הילעש
רמאנ
התואב
הדלות :
וידומלבו״
רחב ול ךרד
תרוקבה
ןויגההו
קחרתיו
ןמ
לופלפה
םוקעה רשא
וקיזחה וב זא
."םיבר
יניא עדוי
רוריבב םא
הדלות וז לש
ב״יצנה
הבותכ
ידיב
בולוקוס
וא
ידיב .יי .ח
,יקסדורוגאז
ורזוע
תכירעב
רפס״
״ןורכזה
לבא םא םג
אל
הרבוח
ידיב
בולוקוס
ומתוח
.הילע
ךרעהו
רפס״ב
״ןורכזה אוה
רוקמ
ןושאר
תודלותל
.ב״יצנה שי םג
ןייצל
ךומסש
ותואל ןמז
וכירעה
תא ולדג לש
ב״יצנה
הניחבמ
תיעדמ־תיתורפס
םינש
יריחבמ
וידימלת :
הכימ מןסוי־
יקסבשטידרב
ברהו
םהרבא
קחצי
ןהכה .קוק
ןושארה
״*ןיסאה״ב
הנש 'ג
)ז״מרת(
ינשהו
תסנכ״ב
"לארשי
הנש
.)ח״מרת(׳ב
ןושארה
בתוכ
:וילע
ברה״
ןואגה
בגשנה
םכחה
/ךייוצמה
ינשהו
האור וב דחא
םידירשה״
םידיחיה
— ןואג לודג ברו
םילעפ
הרותל
."הדועתלו
םהינשו
ודמע לע
םכרע־תרקי
לש
,וירוביח
בגא
תטלבה
שוריפ
קמעה״
"רבד לע
תותלאש ברד
יאחא ןואג
.אחבשמ
תעמ,,
הלע
233