Page 254 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
234
לע
ארדתקה
לעפ
תולועפ
תובגשנ
עוצקמב
.תידומלתה
אילפה
תושעל
ורוביחב
אלפנה
קמעה,
׳הלאש לע
תותלאשה
וניברל
יאחא ןואג ,/
בתוכ
יקסבשטידרב
הרצקב
לבא
הצרעהב
הבר
םירבדבו
,םיעלוק
י״ארהו
קוק —
תבחרהב
רובידה םג לע ךרד
ודומיל
ולעפו
רקחב
תורפסה
.תידומלתה
ןיב ראש
םירבד
רמאי
:ותאצרהב
ןיב״
ינואג
ונצרא אוה
טעמכ
דחאה רשא םש ובל לא
ירפס
םיאנתה
םינושארה
ארפס
ירפסו
,אתליכמו
המה
תותשה
םהמש
ותתשוה ינש
םידומלתה
. . .
םג
ןנובתה לע
יכרד
,םינומדקה
םינואגה
ויהש
םיבורק
ןמזב לא
תמיתח
דומלתה ברכ
יאדוהי
,ןואג בר אחא
אחבשמ
וניברו
,יספלאה
אוה םש
ול
הרטמ
ץיפהל רוא לע
םהירבד
דוחיב
תומוקמב
םיאיבמש
ירבד
דומלתה
יפולחב
תואסרג
וא
תוטמשה
. . .
ןויערה הזה ףחר ינפל
וניבר
שיר
אתביתמ
ץעד
םייחה
ורובחב
קמעה,
׳הלאש לע
תותליאש ברד
,יאחא רשא
וכרדב
טושפה
רשיהו
הלד
םינינפ םימ
דומלתה
תרזעב
ותדיקש לע
רפסה
ןומדקה
."הזה
ירוביח
ב"יצכה
ירוביח
ב״יצנה
םיללוכ
רואיב לע
השימח
ישמוח
,הרות
שוריפ
לע ריש
םירישה
הדגהו
לש חספ ;
שוריפ
,דומלתל
רקח
שרדמה
תורפסו
;םינואגה
,תובושת
םירמאמ
םירקחמו
;םיינרות
םירמאמ
תולאשב
,ןמזה
ינינע
,הבישיה
תוימואל
תביחו
.ןויצ המכ
וירפסמ —
ושוריפ
דומלתל
ירפסו
רפסו
תולאש
תובושתו
בישמ׳״
"רבד
וספדנ
רחא
,ותומ
יתריקסבו
וז
יתטקנ
רדסב
יגולונורכה
לש
תונש
ימוסרפ
.וירפס
ושוריפ
קמעה״
"הלאש לע
תותליאשה
אוה
ורוביח
ןושארה
.סופדב
קלחה
ןושארה לע
תומש־תישארב
עיפוה
תנשב
א״כרת ;
ינשה לע
ארקייו
תנשב
ד״כרת ;
ישילשהו
לע
םירבד־רבדמב
תנשב
.ז׳׳כרת
םהירעשבו
רמאנ
:
רפס״
תותליאש ברד
יאחא ןואג
ןואמ
הלוגה
. . .
םע
ן וש א ר
ן ו י צ ל
ת ל יא ש ו
ם ולש
ןואגהמ
לודגה
ר״רהומ
ה יע ש י
ן י ל ר ב
.ה״הלצז
רדסבו
ןוכנ
,הלענו
רשאמ
ספדנ
.הלחתב
רתויו
המהמ
רואב בחר
תוקומע הלגי
הנוכמ
ק מ ע ה
ה לא ש
דדשל
םיקמע לכב ילימ
אתיאד
,הלאשב
קמועב
ירבד
ועבר רשא
הארוהב
,הלגסל לכו
םינושארה
וכשמנ
וירחא הפב
,אלמ יכ לכ
וירבד
ירבד
,הלבק
יפ־לעו
רואב
ירבד
וניבר הגוה
הלסמה
המכל
יקומינ
ג״הב
תן״ירהו
לעב(
תוכלה
תולודג
׳רהו
קחצי
)יסאפ
ם׳׳במרו
ידומע
הארוהה
הלועה
,הלעמל
הברהו
תויגוס
ילבב
ימלשוריו
םירווחתמ
,הלמשכ
רשא ןנח ׳ה
ארונ
הלהת
יתוא
סומעה
הדובעב
י ל ת פ נ
יב צ
ה ד וה י
א״אב
ןב(
ינודא
)יבא ברה
ה״ומ
ב ק ע י
ן י ל ר ב
י׳׳נ
.ךיזלאוומ
חסונמ