Page 256 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
236
ךרכ לש
תיב״
/דומלת תא
ותכרעה לש סייוו
ומצע לע
רפסה
תעיבקו
ומוקמ
תורפסב
תישרדמה
הדגאה(
)הכלההו
ונא
םיאצומ
ורפסב
רוד״ב רוד
"וישרודו
קלח /ד
אציש
.ז״מרתב
ירה
םידקהש
ב״יצנה
םתוא
המכב
.םינש םה אל
וריכזה
ותוא
םהירקחמב
תא(
תליאש״
םולש
י׳׳רל
ןילרב
ריכזמ
.)סייוו
אל
ןכתיי
תרודהמש
ב״יצנה אל
התיה
דגנל
.םהיניע
רזעלא
סלטא
ותרוקבב
לע
ורמאמ לש
רבוב הז
,״ףיסאה,,ב(
הנש ,'ב ׳מע 374 ,) ריעי
הינוריאב
: םאו״ יכ לעב
קמעה
הלאש
איבה
תאז רבכ
י״כמ דחא רשא
,ודיב אל
דושחנ
םירשכב
רמאלו
יכ
רקבמה
הלעה
התוא ןמ
,קמעה
רורבו
אוה יכ שדיח תאז
ותעדמ
רבכשב
,םימיה
הנשמו
הנושאר
אל הזז
."המוקממ
םשה
קמעה,,
"הלאש ןתינ
,שוריפל
יפכ
רפסמש
ב״יצנה
תמדק״ב
״קמעה —
ותמדקה
הנושארה
,רפסל
םיעטמו
:
ומש,,
חושי
ול
תויהל
."ארקנ
םשהו
םנמא
םיאתמ
תוהמל
,שוריפה
ובש ונא
םיאור תא לדוג
ותדיקש
ותואיקבו
הברה לש
ןואגה
.רבחמה אוהו
םג אל
רדענ
שוח
.תרוקב לע יפ בור אוה
ביחרמ תא
רובידה
ערתשמו
לע המכ
,םידומע
שיו
רצקיש
םירמאב
םצמטציו
,םילמב לבא
דימת אוה ןל
הקמעב
לש
,הכלה
קימעמ
רוקח
קיידמו
לכב הלמ
,הלמו
ילב
חינהל ףא רבד דחא
תותליאשב
אלש ךפה ,וב היגה
ורואמ וילע
ןייצו
תא לכ
תורוקמה
דומלתב
,םישרדמו
תוכלה
,תולודג
ף״ירה
,ם״במרהו
ן״במרה
ן״רהו
לכו
ילודג
.םיקסופה
אוה רתח
תורוקמל
ללצו
םימב
םירידא
הלעהו
םינינפ
.תוילגרמו
ותאצרה
הריהב
,הרורבו
תאו
רבדה
השקה
רתויב
ריבסי
תולקב
.תוטשפבו
םינוכנו
םה
ירבד
יקסבשטידרב
ורמאמב
:רכזנה
ראבי״
ירבד
וניבר
יאחא
םישקה
םמלוהל
םג ימל
ןיריהנש
היל
יליבש
,דומלתה
האריו
תא לכ
תודוסיה
ומילעש
ינדא
ויתוטש
ה עבט .״ו
ורואיבב
לש
ב״יצנה
תרודהמבו
תותליאשה
אפוג שי
םושמ
השיג
.תיעדמ אוה
שמתשה
יבתכב
די לש
,תותליאשה
קסנימבו
םג
גישה
יבתכ די לש
שוריפ לע
תותליאשה
הביתכ״ב
"תידרפס
אצמו
וב המכ
םישודח
םייונישו
ףוגב
,תותליאשה
תאו הלא
םינכה
ךותב
םשב,,ושוריפ
שוריפ בתכ ."די
ייונישב
תואחסונה
איבהש
יבתכמ דיה
תואוושהב
תותליאשל
סופדבש
ןקית המכ
םישוביש
ריאהו
לע
.תומותס
הלעמלו
יתאבה תא
ותרעה לש
רקבמה
ןונשה ׳ר
רזעלא
סלטא
ושודיחל
לש ׳ר
המלש
.רבוב
תובישח
הבר םג
ויתומדקהל
לש
ב"יצנה
תמדק״(
"קמעה
חתפ״ו
)"קמעה
שארב לכ קלח לש
,תותליאשה
ןהבש רקס תא
תולשלתשה
יכרד
דומילה
דוסיו
הכלה״ה
"הרורבה
ימימ
עשוהי
דעו
םימיה
־תחאה