Page 257 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

237
M
alach i
— N
aftal i
T
zvi
Y
ehudah
B
erlin
,םינ םגו
דימעה
ונתוא לע
תטיש
ודומיל ךרדו
ותדובע
וישוריפ־וירוביחב
ירפסל
.תותליאשהו
שי
ויתומדקהב
םג
םושמ רקח
רוביח רפם
ליאשה ­
תות
.והנבמו
יהוז
הדובע
תיקנע
םינרותש
ימכחו
רודה ועדי
ךירעהל
.התוא
ללכב״ רבד
םיתפש
רתומל
ללהל
תכאלמ
ןואגה
שרפמהו
.י"נ לכו
הגוהה
וירבדב הנהי
ותמכחמ
ולכשו
דחה
רשיהו
עלוקה לא
הרעשה
ןיאב
לתפנ
שקעו
,/
ובתכ
״דיגמה״ב
הנש(
,׳ט
ןוילג 24, ז״כ
ןויס
)ה״כרת לע ינש
םיקלחה
.םינושארה
ביחרהו
רקבמה
אוהו(
׳ר
דוד
)ןודרוג
תא
רובידה לע
קלחה
.ישילשה
ןיב ראש
םירבד
רמאי
,"דיגמה״(
הנש ,א״י
ןוילג 36 ; א״י
,לולא
)ז״כרת : לע״ יפ
ורואיב
רקיה ללס
הלסמה
הרשיה
תנבהל
הברה
יקומנ
ג״הב
זף״ירהו
ם״במרו
המכו
תויגוס
ילבב
ימלשוריו
םירווחתמ
התע
המלשכ
לע יפ
ירבד
ורואיב
דבכנה — לכ דחא
ימכחמ
הרותה
בהוא
הרבס
,הרשי
הוורי
גנוע
תחנו
חור
ורבעב ןיב
ירתב
,ורואיב
אלפתי
לע
תדיקש
ראבמה
האלפנה
ותואיקבו
הלודגה
גנעתיו
לע
וירבד
םירשיה
םיקומעהו
ןיאש
םהב שקע
.״לותלתפו
וחוכ
לודגה
ןשרפכ
ראבמכו
תא וחוכ
לודגה
ןשרפכ
ראבמכו
ונא
םיאור םג
ושוריפב
לע
,הרותה
ארקנש םשב
קמעה״
."רבד
ןייוצמ אוה
שוריפה
קמועב
ונויע
ותרבסהו
,הרשיה
ותשיגב
,תיתרוקבה
ותוטשפב
ותמיענבו
תיבבלה
לש
ןואגה
.רבחמה
ושוריפ אוה
ןיעמ
המגדה
וירבדל
תמדק״(ותמדקהב
)"קמעה
תותליאשל
קלח
:ינש
רבד״ הז
רורב
תועמשמב
שרדמה
ח״תד
ךירצ
תויהל יקב
ד״כב
ירפס
,שדוק
ןיאד
הנווכה
היהיש יקב
ילב
יטשפ
יטמק
,תוארקמה
הזבד ןיא וב
הלעמ
ותמכחל
המודו
הלכל
רשא
תאשונ
ןיטישכתה
הידיב ,רכו
ךא
הנווכה
אוהש
ךירצ
תעדל
טשפל
םיבותכה
ליכשהלו
."םהב
וישוריפב
— יכ ףסונ
קמעה״ל
״רבד
ןתנ םג
רואיב
בחרה״
"רבד — רשיי
תא
ירבד ל"זח יפל
קודקד
ןושלה
תוצילמו
םיבותכה
ונושלב(
:
ביחרי״
םירבדה
תוארקמב
ך"נ
ירבדבו
ל"זח
תוארהל
יכ המה
םירורב
םיכורע לכב
םירומשו
ישקבמל
ירבד 'ה
.)"םירשימב
וישוריפ
וספדנ
םע
רוקמ
,הרותה
םוגרת
סולקנוא
שוריפו
י"שר
תודלותו
,ןרהא
ולבקתנו
.םעב
שארב לכ
שמוח ןתנ
החיתפ
הרצק —
תרבסה םעט םש
.רפסה םגו
םידקה
המדקה
הרקי
םשב
תמדק״
,"קמעה הבש ונא
םיאור תא
ויתועידי
תוברה
קודקדב
תריקחבו
.ןושלה
תנשב
ט״ישת
האצי
םילשוריב
תאצוהב(
לא״
)"תורוקמה
הרודהמ
השדח
שוריפהמ
תיולב
תופסוה
בתכמ ודי
םישודיחו
לע
הרותה
םשב(
הפ״
)"שודק
׳רל
קחצי
ןיזולאוומ
תורעהו(
א״מרה לע רפס