Page 258 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
238
יחרזמה לש ׳ר
והילא
,יחרזמ
וספדנש
ידי־לע
ה״חזש
דגמ״ב
"םיחרי
לש ףסוי ןהכ
.)קדצ
שארבו
תופסוהה
שוריפל
בתכמ די
רבחמה אב
אובמ 'רמ
ריאמ
,ןליא־רב
ונב לש
ב״יצנה —
הכרעה לע
.שוריפה
ףוסב
תמדק״
״קמעה
ריכזי
ב׳׳יצנה תא
ורוביח הנר״ לש
/׳הרות
ליכיש
רואיב״ םלש לע ריש
."םירישה
שוריפה םע ףוג
הליגמה
שוריפו
י׳׳שר
ספדנ
עצמאב
תונש
.םינומשה
שוריפה םשב
ביטמ״
/׳ריש ללוכ
ינש
,םירואיב
דחאה״
ךרדב
הבחר
וירבד
,םירמאנ
ינשהו
רחבי
וכרד
רצקל
/׳םירמאב
ךרדכ
ורואיב
.הרותל
שי
דוסימ
שורדה
שוריפב
לבא
ולוכ
עפוש
תבהא
הרותה
םשהו
ללוכה הנר״ לש
"הרות האנ .ול
הוולנ
רפסל
רמאמ״ "רקי
יפכ
בותכש
,רעשב אוהו
רקי
,תמאב םשב
ראש״
"לארשי
תודבכנו
רבודי
וב לע
שרוש
האנשה
לארשיל
הצרפש
םימיב םהה
םיעב לעו
ןויערה
.ימואלה
שוריפה
ספדנ
תינש
תנשב
ד״נרת
,השראווב
הנש
ירחא
תריטפ
,ב״יצנה לע ידי
.ותנמלא
איה םג
השגינ
זא
איצוהל
תא רפס
תולאש
תובושתו
ולש
בישמ״
."רבד ׳ר
יכדרמ
ץיבוניבר
םסרפ זא לוק
ארוק
"הריפצה״ב
הנש(
/כ ׳לג 196 ; ׳ד
ירשת
,)ד׳׳נרת םשב לוק״
,ריעמ
לוק
/׳לכיהמ
ידימלתל
,ב״יצנה
,ויבורק
ויבהוא
,ויריקומו
ישרוד
הרות
הדועתו
ללכב
יבבוחלו
ןויצ
,טרפב
ואוביש
תרזעל
הנמלאה
ךומתל
הדיב
תאצוהל
.רפסה םג
בישמ״
׳׳רבד
ספדנ
השראווב
,ד״נרת
ןכתייו
עיפוהש ינפל הנר״ לש
"הרות
ירעשב(
ינש
םירפסה
בותכ : אצי״ רואל
י״ע
תשא
ןואגה
.)״הינבו
םלוא
תספדה
בישמ״
״רבד
הליחתה
ייחב
.ב״יצנה הלוח שונא היה
וימיו
,םירופס
למעבו
בר
רדיס תא
תובושתה
רסמו
תא
רפסה
.סופדל
וידיב״
תודעורה
ויניעבו
תובאוכה
היגה
ןתוא
)תובושתה(
ןקקזו
ןפרצו
תלוסכ
,היקנ
לכבו
וחכ
קזחתה
תמצעמ
ויבואכמ
רהמל
תכאלמ
רודסה
רוקבהו
קתעההו
רסמו
ורפס הז
סופדל
ןוישרב
,׳׳רוזנצה
רפסיי
׳ר
יכדרמ
ץיבוניבר
ורמאמב
.רכזנה
םיעזעזמ
םה
ירבד
ןואגה
רבחמה
ותמדקהב
הרצקה
,רפסל
הנממש
םיאור אלש
ץא
איצוהל
תא
ויתובושת
אלו בשח םגש רחא
ותומ
וארי
,רוא
לבא הנענ
המכל
ויריקוממ
רדסל תא
ויתובושת
.סופדל
אוה
:רפסמ
קר״ רחא
יתנקזש
יתבשו
יתיכדנו
ןירוסיב
ר״הועה יכ
ינזחא
ץבשה
יצחב יפוג
,תילאמשה
יתאבו
ק״פל הפל(
)תליהק
השראוו
הריתעמה
תואפרתהל
ברקב
ישנא םש
ישוע דסח
הקדצו
יררהכ לא רשא
.הברקב
הברהו
םהמ
םיקסעתמ
ידמע
.יתסנרפב
םוקמה ׳תי
םרכזי
הבוטל
םלשיו
םהל
םלומג לכל שיא יפכ
.םלעפ
המהו
םיקסעתמה
ידמע
ינואישה
ולכיו
,יל
איצוהל
תובושתה
.׳׳סופדל
הנומש
תונוילג
וספדנ
דוע
,וייחב
אוהו
םג היגה
.םתוא
רשאכ״
גישה תא
עטקעראקה
,״הנושארה
רפסמ מ׳׳ר
ץיבוניבר
ורמאמב
רכזנה — שש״
חמשו
דע
.דאמל לכו