Page 260 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 4 0
רצוקמ,,
עצמה ,,
ינניא
ביחרמ תא
רובידה לע
ושוריפ
הז
,ירפסל
ותויהבש דוע
םיבותכב
וללה
ותוא
םיבר
םימלשו
וקקותשהו
ותוארל
.סופדב ינא גלוד םג לע
תשולש
יכרכ
ימורמ״ הדש ,/
ישודיח
ב״יצנה
לע המכ
תותכסמ
ס״שה
ואציש
תונשב
ד״ישת — ז״טשת
.םילשוריב
םהילע לעו
וירמאמ
םיינרותה
םייתורפסהו
םירזופמה
םינותעב
םינוש
בותכא
תונמדזהב
.תרחא
ב״יצנה היה ס י נ י —
ןייטצה
תואיקבב
המוצע לכב
תועוצקמ
,הרותה
לעבכ
ןויגה
לכשו
אירב
לעבכו
הרבסה
הרשי
אל
העתה
ותוא
קרב
.לופלפה
םירבדב
םישובכ
אצי דגנ
לופלפ״ה
םוקעה ,,. אוה רתח
תורוקמל
,םינושאר
למעו
התימאל
לש
.הרות ךרד
דומלה לש
א״רגה
התיה
,וכרד אוהו
ךישמה
תבישיב
ןיזולאוו
תא
תרוסמ
א״רגה רו, םייח
ןיזולאוומ
דסיימ
,הבישיה
טשפהש
טושפה
ינויגהה ספת הב
.רקיע
תרותו
א״רגה
השמיש םג תוא
אמגודו
ותרותל
.בתכבש