Page 269 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

ו ת מ ו ר ת
לש
ה מ ל ש
ה ד ו ה י
ט ר ו פ ו פ ר
ת מ כ ח ל
ל א ר ש י
האמ הנש
ותומל
תאמ
ק ח צ י
י ל י ז ר ב
ותסינכ
לש
המלש
הדוהי
טרופופר
)ר״יש(
םלועל
רקחמ
תודהיה
תונשב
םירשעה
לש
האמה
הרשע־עשתה
היה
םושמ למס
־גבתהל
התור
תינחורה
לש
תודהי
הפוריא
,תיחרזמה
םושמו
תוא
רשבמ
תוחוכל
הריציה
םינומטה
.הב
םנמא
ומדק ול המכ
המכו
םידיחי
ןיבמ
ידוהי
ןילופ
,אטילו
וספתנש חורל
ןמזה
ורודב לש
:ןוסלדנמ
המלש
,ןומיימ
ךורב קיש
,בולקשמ
סחנפ
והילא
ץיברוה לעב
רפס״
,"תירבה
לארשי
ץשומאז
לעב חצנ״
,"לארשי
ינש
,םיבונאטאסה
ןב באז
.דועו
םלוא הלא ויה
םיליכשמ
םידדונ
,םידדובו
םתלכשהש
רתוי
הדיעהשמ
לע
,םתביבס
העיבצה לע
םמצע לעו
.םתפוקת
םדגנכ היה
ר״יש בשוי
ילהא
הרותה
.היצילאגבש
דע ליג
םישימחה
אל אצי
טעמכ
המוחתמ
לש
,גרבמל
הב ,לדג רקח
ץיפהו
תא ירפ
.וחור
הדבועה
הביבסבש וז
לוכי היה
שוכרל
ול תא
ויתועידי
תובחרה
תאו
ותשיג
תיתרוקיבה
הארמ אלל קפס
הביבסש וז
הקספ רבכ זא
תויהל
תאפוק לע
.הירמש
אתכמסאו
תפסונ
,ךכל ןכש אל
תודיחיב
,עיפוה אלא ותא דחי ולע
ןכודל
,רטרא
,םזימ ךולב יולה
,םירחאו
ןמזו המ
וינפל — לרפ
.ק״נרו
,רומאכ
ויה רבכ זא
םיליכשמ
םידדוב
םג
,אטילב
םלוא
הדיחיכ
תיצוביק
העיפוה
הלכשהה
חרזמב
הפוריא
הנושארל
.היצילאגב
המכו
םימעט
.ךכל
החופיס
לש
היצילאג
הירטסואל
תורשעב
םינשה חאה ­
תונור לש
האמה
הרשע־הנומשה
הסינכה
התוא
םוחתל
יטילופ
היהש
רע
דחוימב
תועונתל
םינוקיתה
לש
התוא
.הפוקתה
תורע וז הלדג
רקיעב
ןמזב
הכפהמה
תיתפרצה
תיילעו
.ןואילופנ
!ףוסמ
האמה
הרשע־הנומשה
םה םג
ויתונויסנ
םייכוניחה
לש
גרבמוה
תורייעב
היצילאג
.הירעו
ףאו יכ
ורמגנ
,ןולשכב
ןכתיי
אלש לכ
םיערזה
ערזש
וחיחצה
למעשו
םירומה
אבייש
ןאכל אל היה
הלטבל
.ירמגל
,ףוסבלו
ןיא
םלעתהל
םג
םרוגהמ
.יפרגואיגה
תלבוג
התיה
היצילאג
םע
,היסורפ
2 4 9