Page 270 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 50
ךשמבש
הפוקת
הכורא
התיה
התלכלכ
הרושק רתוי
חרזמב
.ברעזכבמ
ירשקב
רחסמה
ןהיניבש
ופתתשה
םידוהיה
תופתתשה
,הליעפ לעו ידי
םירשק הלא
ועיגה
םהילא ףא
ימרז
חורה לש
.ןמזה
תניחבמ
יאשונ
ותריצי
תטישו
ותדובע
הרבע
ותוליעפ
תינחורה
לש
ר״יש ינש
םיבלש :
יתורפס
יעדמו
;
וליאו
תניחבמ
המשור לע ינב
ונמז
התוינויחו
רשפא
הדימעהל
לע
השולש
:םיבלש לש
,החימצ
לודיג
.הדיריו
ותעפוה
הנושארה
סופדב
התיה ־ב 1814 ,
ותרבוחב
תנוכת״
ריע
זירפ יאו
."אבלע ןמז המ
רחאל ןכמ
ףיסוה
"תוחתפמ״
תורעהו
רפסל
ינבא״
"םיאולמ
לע
ןבא״
"רזעה לש
ונתוח
ג״הרה
הירא בייל
ןהכה
,בובל(
.)ו"עקת
ןאכמ
ךליאו
הרושק
ותדובע
תיתורפסה
ירוכב״ב
,"םיתעה
וליחתהש
עיפוהל
הניווב ־ב 1820 לע ידי
םולש
.ןהכה
המכב
םהיכרכמ
םסריפ
ר"יש
ימוגרת
,םיריש
רקיעב לש
,רליש
דחאבו
םהמ
אב
רמאמ
יעדמ ולש םשב
ירופם״
תואלפמ
עבטה —
הלמנה
"הנבלה
יד(
עסייוז
עזיימא —
רעדא
)טימרעט
ךרכ(
1821,2 , ׳מע
167-159
.)
ןמ
יוארה
,ריעהל
רמאמש הז ןיא וב ידכ
ונדימעהל
לע אולמ
הפקה
הקמועו
לש
תוניינעתה
ר"יש
יעדמב
עבטה זא — רבד
שמישש וק
ינייפוא
הלכשהל
תירבעה
.התישארמ
תוניינעתהש
וז
האיבה תא
ר"יש םג
יחטשל
ןויע
םירחא
רשפא
קיסהל
תרושמ
םירמאמ
הכורא
יניינעב
הימונורטסאה
דומלתב
סיפדהש
םירשעכ
הנש
רחאל ןכמ
"טנירוא״ב
לש
טסריפ לגרל
ותעפוה
לש
אבכוכ״
"טיבשד
.חל .ז
יקסמינולס
,הנליו(
.)ה״צקת
תחיתפב
רמאמ הז אוה
הלעמ
םיעוגעגב
תא ימי
,וירוענ
המכחשכ
וז
המסק ול אוהו
קפדתה לע
.הירעש
בלשה
"יתורפס״ה
ותדובעב
עיגה
ואישל ־ב 1827 ,
םסריפשכ
תא
םוגרת
"רתסא״
ןיסארל
םשב
תיראש״
."הדוהי
חתפ״ב
"רבד
הדובעל
וז
ריעה
םצעבש איה רתוי
דוביע
.םוגריתמ
אוה טקנ
תדימ שפוח אל
:הטעומ
ךיראה
,רציקו
ףיסוה
,תיחפהו
הניש תא
רפסמ
תונומתה
תאו
,ןרדס
ףילחה תא
תומש
םירוביגה
.דועו
לעמ לכל ברק תא
הריציה
תיתפרצה
הרוקמל
יארקמה
הרידחהו
חורב
תימואל
הקזח רתוי
היהשמ
הל
.רוקמב
רשא
הרטמל
ביצהש ול
ר״יש
דוביע־םוגרתב
הז
ותפקשהלו
לע
הרישה
,ללכב ןב
ןמאנ
היה
תורותל
,םזיציסלקודביספה
לע
ןתסיפת
תא
תונמאה
תיטקאדידכ
תרש־ילככו
לש
.רסומה
ןודינב הלא אל
קיחרה תכל
וברמ
,לזייו
תאש
יריש״
"תראפת
ולש האר
דהאכ
םיאישה
הריציב
תירבעה
רחאלש
תפוקת
.ארקמה