Page 271 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

B
a r z il a y
— S
h l o m o h
Y
e h u d a h
R
a p o p o r t
251
רחאל
המוסריפ
לש
המארד וז אל
ףיסוה דוע
ר"יש
קוסעל
ינינעב
,תורפס
והולאששכו
ויארוק המל
תמלאנ״
תאשמ דוע לשמ
הצילמו
ירמאב םעונ
םיכשומה
תא
,"בלה
בישה
״הריקח,,ב
לע
לכשה
הקושתהו
תובאכ ינש
יכרד
,יוטיב
הזורפה
,הרישהו
םהימוחתש
םינוש
ןיאשו
םבברעל
הז הזב1. םא
רמאמב הז
יתדמע
סחיב
הרישל דוע הניא
תרווחמ
לכ
,הכרצ איה
תישענ
תילילש המכ
םינש
רחאל ןכמ
היהשכ
ךרועל
לעופב לש
םרכ״
."דמח
בתכמב
,ר״שיל
םוימ ד"כ רדא
,ד״צקת אוה
בתוכ :
ןכא לא
ןימאי
ךבל . . . יכ שי תא
ישפנ
תוברהל
םירישב
בתכמב
יתע
.ה״יא אל ,ןכ
!יבא
ךופהנ
,אוה
ינוצר
טיעמהל
םירישב
דאמ
.דאמ יכ
תדועת
תרבחמה
היהת רתוי
ליעוהל
םירקוחל
םיניבמלו
תופיתהלמ
ינפל
םירענ
יבהואו
תוחצ 1.
ןאכמ
ךליאו
אל הנפנ דוע
ר"יש
יוטיבל לש
"הקושת״
לכו
ותדובע
התיה שדוק
הריקחל
.תיעדמ ךא ינפל
דומענש לע ,ךכ ןמ
יוארה
םיעטהל
וליפאש
הפוקתה
"תיתורפסה״
,ולש
,לוכיבכ
אל
תיתורפס
התיה
הדוסיב
אלא
השמיש םג איה
הנכה
ותוליעפל
.תירקחמה
ותייטנ
רקחמל
תשגרומ
הנושארל
"תוחתפמ״ב
ינבא״ל
״םיאולימ
ונוריעהש
םהילע
.ליעל ןיב םא
לבקנ
תא
ותעד
תילילשה
לש
,סייו
םארש
ישעמ״כ
,"תורענ
וא תא
ותעד
תדגונמה
לש ׳ר
והיתתמ
,ןושארטש
םבשחש
תודעל יכ״ חור ןואג
הססונ
,"וב
הפיאשה
דימעהל
תא
םירבדה לע
םתותימא
רבכ
הרורב .ןאכ םלוא
ויתונוכת
לש שיא
עדמה
דיתעל
הטילשה
,תורוקמב
תופירחו
חותינה
הזמ חורו
ןוימדה הזמ —
תוטלבתמ
הנושארל
ורמאמב
תנשמ
,ד״פקת
ד״ע״
םידוהי
םישפח
םיאצמנה
ץראב ברע
ץראבו
שוכ דוע
,םויה
רשאו
ואצמנ
םש רבכ ינפל
ירחאו
תולג
לארשי
דוע המכ
תואמ
״הנש3, וב אוה
טקונ
השיג
תיתרוקיב
ארקמל
עימשמו
תא
הרעשהה
רפסש
םיטפוש
אוה
ףסוא לש
תורוסמ
תורוקממ
םייטבש
.םינוש
הפוקתל
"תיתורפס״
וז
ךייש םג
"ובתכמ״
תישארמ
ג״פקת וב
דמיל
הירוגנס
לע
דומיל
,תונושל
,תומכח
םיעדמ
.הכאלמו
ינייפואה
ל א , /
"ארוקה
. . .
ת ודל ות
ונבר
לאננח ןב
ונבר
לאיש וח
ונברו
ם יס נ
'רב
בקעי
. . .
ירוכב״
,"םיתעה
ב"צקת
,ן י ו ו (
1831 . )
םהרבא '
,רנילרב
תטילפ״
,"םירפוס
,"ןרגה״
ףסאמ
תמכחל
,לארשי
ךרענ
ל ״ ו י ו
י"ע
.ש .א
,יקצד ור וה
רפס
ישילש
,ב׳צידרב(
1902 , ) 'מע 197 .
8
י ר ו כ ב ״
"םיתעה
1
v וו( י ,ן
1823 , ) 'מע
77-51 .