Page 272 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
25 2
רקחמל
,הז
ורקהמלכ
ףיקמה רתוי לש
ל״ביר
התואמ
הפוקת לע
ותוא
אשונ 4, אוה
סוסיבה
ירוטסיהה
לש
תיגולואידיא
הלכשהה
תדוקנמ
התפקשה
לש
תרוסמה
.תיתדה
רמאמ ,הז לע
ויתויטס
ןינעב
תימראה
,תירוסה
ןינעב
ויתועד
תויאופרה
לש
ארומאה
,לאומש
ןינעבו
וסחי
יבויחה לש
ל״רהמה
עדמל
דועו —
םינינע
דיתעש היה ןודל םהב
רתיב
הבחרה
וירמאמב
הפוקתהמ
האבה — ןיא
והומכ
תודעל
רבכש ,זא
ותפוקתב
תיתורפסה״
,לוכיבכ
היה
ד״יש
עוקש
ושאר
ובורו
וירקחמב
.םייעדמה
התואל
הנקסמ
םיעיגמ םג לע דוסי
המדקהה
תינדמלה
ולש
תיראש״ל
״הדוהי
הב קסע ןיב
ראשה
יטויפב
רילקה
המלשו
ןב
לוריבג
ריהבהו
תא
לדבהה ןיב
טויפה
יזנכשאה
ןיבו
טויפה
ידרפסה ;
התואב
המדקה
עימשה תא
ותעד םג
רבדב
רוחיא םנמז
לש המכ
המכו
ירומזממ
םילהת
תואובנו
המחנה
.והיעשיב
רורב
אופיא
תניחבמש
ותוחתפתה
תינחורה
לש
ר״יש
שטשוטמ
אוה
לובגה ןיב
הפוקתה
תיתורפסה
תיעדמהו
.וייחב
רבתסמ
וליפאש
םסריפשכ
תא
םינינפה״
םינטקה . . .
תוצבשמב
/׳הצילמה
ךא
קוסיע
לש העש ויה הלא ,ול
תמאבו
רבכ זא ויה לכ
וינייעמ
םינותנ
רקחמל
.ירוטסיהה
םלוא
הניחבמ
״תינוציח״
תניחבמו
להק
םיארוקה
,ירבעה
ויה
תופוקתה
תומוחת
.תורדגומו
םנמא אל םעפ זמר
ר״יש
ובלשב
יתורפסה
לע
תודובעה
תויעדמה
תונושה
תויוצמה
,ותחתמאב
ךא קפס
אוה םא
תוזימר הלא
םשוה בל ןהל םאו
ותרחנ
.תובבלב
תמורת
ר"יש
תמכחל
לארשי
ותסינכ
לש
ר״יש
רקחמל
התיה
תיטמארד
.תעתפמו
םצעב אל
הסינכ
התיה וז אלא
.תורעתסה־תוצרפתה
ףשאכ
השוע
תואלפנ
עיפוה
ודיבו
לובי
ךרובמ
שגוהש
יכרכב
ירוכב״
."םיתעה
אל
קיפסה
ארוקה
לכעל תא
תודלות״
ונבר
הידעס ןואג
תורוקו
,"וירפס
רבכו
קינעה ול
תא
ףיקמה
ןייוצמהו
,וירקחמבש
תודלות״
ונבר ןתנ לעב
,"ךורעה
דחיו
ותא תא
תודלות״
ונבר יאה ןואג
תורוקו
"וירפס
ןמז״ו
םוקמו
׳ר
רזעילא
רילקה
ינינעו
ויטויפ
יטויפו
,ותלוז
תצקו
ינינע
."תולפתה
רובעכ הנש
ףיסוה לע עפש הז
תופסוה״
םינוקתו
תודלותל
ונבר ןתנ
לעב
ךורעה
ראשו
םילודג
וספדנש
הנשב
,״הרבעה
הנשו
הירחאל
תא
תודלות״
ונבר
לאננח ןב
ונבר
לאישוח
ונברו
םיסנ ׳רב
בקעי
תנידממ
ןאוווריק
םע
תורעה
תולכשומ
ופרטצנו
םהילא
םיטוקל
ישורפמ ח״ר
4
ה ד וע ת ״
,"לארשיב
אנל יוו
,אנדרוהו
.ח׳׳פקת
5
יר ו כ ב ״
,"םיתעה
,ח״פקת
'וכע
24-8 .