Page 275 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

B
a r z il a y
— S
h l o m o h
Y
e h u d a h
R
a p o p o r t
255
תוימנידה
ייחבש
חורה לש
,הפוקתה
ותדירי
לש
זכרמה
ילבבה
םתיילעו
לש
םיזכרמה
הקירפאב
ברעמבו
,הפוריא
תובלטצהו
םימרזה
תועפשההו
ןיב
ץוביק דחא
והנשמל
— םה םה
וכשמש תא ובל לש
.ר״יש
םלוא
התיה
הבים
תפםונ
ותיינפל
הפוקתל
וז
אקווד ףאו איה
השרוש
היפואב
,דחוימה
ןכש
התיה וז
הפוקת אל לש
תריצי
םיםכנ
אלא לש
,םתלחנה
אל לש
שודיח אלא לש
.ךשמה
רקוח
רחובה
הפוקתב
וזכ
הקזח וילע
לקתייש
םנמא
תויעבב
תוירוטסיה
תוכורכה
תעיבקב
,תודבוע
ןרשקהב
.ןרבסהבו
דצמ ,ינש ןמ
ענמנה אוה
טעמכ
קקדזיש
תויעבל
תויתוהמ
תועגונה
ירקיעל
תדה
.היתודוסיו
תוביסמב
ונמז
ומוקמו
אל היה לוכי
ר"יש
רוחבל ול
תרגסמ רתוי
התואנ
תוחפו
״תנכוסמ״
וזמ ידכ תתל
יוטיב
ותייטנל
.תירקחמה
תעדי
בתוכ(
אוה ־ב 1838 ) לכ
ירקח יבל
תוינומדקב
לארשי
. . .
תעדל יתמ הנאו
,ויה אל ךיא ויהנ
שארמ ;
רבדא לע
תורוק
,דוליה
רעונמ דע
,הביש אלו לע
ותנוכת
םרטב האר רוא
. . .
יתלבגה תא לכ
ינויע
רשאב
השענ
םוימ
םתסנ
,ןוזח
רשאב
השענ
אלו
רשאב
רסמנ
ו״ח1.
,ןבומכ אל לכ המ
ר״ישש בתכ ינפל האמ
םישולשו
הנש
,ךרעל
אוה לעב ךרע
.םייק המכ
המכו
ויתועדמ
ואצי
ןהילע
ןיררוע
ורתסנו
דוע
.וייחב
רקיעב היה
ורקחמ לע
הידעס ןואג יוקל
.רסחב אל הז
דבלב
תופוקתש
םירצמ ץראו
לארשי
ייחב
,הידעס
ןהילעש
ונדמל
רחאל
ןכמ
יבתכממ
,הזינגה אל ויה דוע
תועודי
ר״ישל
אלא אלש
קימעה
יוארכ םג המב
היהש עודי רבכ ,זא אל
חילצה
תולעהל
תא
ותומד
הרישעה
לש
ג״סר לע עקר
הייפוא
דחוימה לש
.הפוקתה
אוה העט םג
תויועט
תורומח
ןינעב ונמז
ומוקמו
לש ׳ר
רזעילא
,רילקה
ןיינעבו
תונש וייח לש יאה
,ןואג
ותבהאו
תא
המכחה
לוכיבכ
ותוקסעתהו
.הלבקב
םשכו
העטש
ןינעב
רילקה ןכ העט םג
עגונב
יאניל
יסויו
ןב
.יסוי ונא
םיעדוי
,םויכ
יאהש ןואג אל היה
ןורחא״
םינואגה
וירחאו
קספנ
טעמכ דומל
דומלתה
ץראב
״לבב 2/
םגשו
יתלב
הנוכנ
העדה יכ
זורח״ הוש
תורבה אל היה
יוצמ ינפל
״הידעס 13.
תויועט
ריבכמל
שי
אוצמל
רקיעב
וירקחמב
.םייגולוליפה
םלוא רבכ
ודוה ףא
וירקבמ
,םיפירחה
רגייג
,סייוו
ןיאש לכב הלא ידכ
טיעמהל
והשמב
תא ךרע
ולעפמ
יעדמה לש
ר״יש תאו
ומוקמ
יזכרמה
היפארגוירוטסיהב
.ונלש
11 ם ר כ ״
"דמח ווו
,גארפ(
1838 , )
בתכמ״
טע, 39.
12
ירוכב״
,"םיתעה
,ץ״קת 'טע
80-79 .
13 ן מ ז ״
םוקמו
׳ר
רזעלא
"רילקה
,' וכ ו
,םש
הרעה 20, מע, 116 .