Page 276 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
2 5 6
ותובישח
לש
ר״יש
תעבונ
שארב
הנושארבו
ותטישמ
תיעדמה
תעיבקב
תודבוע
.ןתומיאו
ןיא ךל
רוקמ וא
,אתכמסא
אהיו
הארנ
קחורמ
רתויב
ןינעהמ
,ןודינה
ןיאש אוה עדוי
ולצנל םשל
קוזיח
,ויתועד
ףאו םא אל
דימת קדצ
,ויתונקסמב
הטישה
טקנש היה הב ידכ
ךירדהל
.תורוהלו
,ר״יש
היהש ךינח
לופלפה
ידומלתה
יתלבו
ררחושמ
ירמגל
,ותעפשהמ
אצי לכב תאז
המחלמב
,ודגנ
ררוע
,תרוקיבל
שופיחל
,הקידבלו
עיבצהו
לע ךרד
לוקישה
ינויגהה
ךרדכ
הדיחיה
הליבומה
.תמאל
,םנמא
רקיע
וחוכ היה
הסוסיבב
לש
תמאה״
״הנטקה
םרוריבבו
לש
םיטרפ
;תודבועו
םלוא עפש
םיטרפה
אדיווש רצי תא
סיסבה
הזיתניסל
רתוי
.תללוכ
ונרכזה ליעל תא שש
תויפארגונומה
ולש לע
הידעס
,ןואג 'ר ,ןתנ
,רילקה
םינואגהו
,יאה
לאננח
.םיסנו
םלוא ימ
רובסש
םירקחמש הלא ויה
םילבגומ
םהיאשונל
דבלב וניא אלא
.העוט
בגא
לופיט
אשונב
יזכרמה האר
הבוח
ומצעל
קודבל לכ המ
היהש
הארנ
ול
רושקכ .וב ,ךכו לכ המ
,עגנש
ןירשימב
וא אלש
,ןירשימב
הייעבב
הנודינה —
,םישיא
,תודסומ
םירפס
,םימרזו
ינינע
״הילאיר״
ןושלו
סנכוה
םוחתל
.הריקחה
בגא
לופיט
״ךורעה״ב
׳רל ,ןתנ
,לשמל
רקח
ר״יש תא
םהייח לש
םיבר
ילודגמ
תורודה םהה
,לבבב
הילטיא
זנכשאו
; ןכו
לפיט
תודלותב
,הליפתה
קודקדה
יכרדו
תוטשפתה
.דומלתה
הפיאשה
חיכוהל
תא
ויתועד
ןינעב
רילקה
האיבה
ותוא
תוריקחל
תויתאוושה
ןיב
קודקדה
יזנכשאה
ןיבו
קודקדה
,יקלטיאה
תקידבלו
תרוסמ
ביתכה
אטבמהו
ןיב
ידוהי
,הילטיא
ץרא
לארשי
.זנכשאו
בר ףקה אוה םג
ורקחמ לע ׳ר
לאננח וב
ראית אל קר תא
ותומד לש ןואג הז אלא םג תא
ותמורת
הבושחה
תוטשפתהל
דומלתה
תוצראב
,זנכשא
הילטיא
דרפסו
.תחאכ
,ףוסבל
ןמ
יוארה
,ריעהל
וירקחמבש
םינושה
םיעטה
ר״יש תא
התויזכרמ
לש
הילטיא
תודלותב
תוברתה
.תידוהיה
אוה היה
רובס
יתשש
תורשרש לש
םירשק
וחתמנ
ןיב
חרזמה
ידוהיה ןיבו
םיבושיה
םיידוהיה
םיריעצה
רתוי
הפוריאב
;
תרשרשה
תידרפסה־תילבבה
,הזמ
תרשרשהו
־לטיאה־תילארשי־ץראה
תיתפרצה־תיזנכשאה־תיק
.הזמ
,ותעדלו
היה הז
רקיעב ךרד
הילטיא
תודהיש
ןופצה
העיגה
תעידיל
,תירבעה
דומלתה
תרותו
,דוסה
הליפתה
.טויפהו
םיפומלופ
ינמיפו
הדירי
ר״יש היה
הלעמל
ןבמ
םיעברא
אולמבו
ונוא
םייסשכ
תא
תרוש
,תויפארגונומה
וספדנש
תעבראב
םיכרכה
םינורחאה
לש
ירוכב״