Page 278 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
258
ותוליעפ
תיעדמה
לש
ר״יש
הכשמנ
םג
תונשב
םיעבראה
ימחהו
­
.םי אוה
םידקה
תואובמ
בתכו
תורעה
תובושח
"ךורע״ל
לש ׳ר
המלש
,ןוחר
איצוהש .ז
,גרובםרפ(ןרטש
,)ד״רת
תובושתל,,
םינואג
/׳םינומדק
איצוה .ד
לםאק
,ןילרב(
,)ח״רת לג״ל ״דע לש
ןמלק
ןעביל
,גארפ(
185 )
ןויגה״לו
"שפנה לש
םהרבא רב אייח
אישנה
,גיצפייל(
1860 .)
רורב
,אופיא
תניחבמש
ונוירפ
ירקחמה
אל היה
לדבה רכינ ןיב
הפוקת
תרחואמה
ייחב
ר״יש ןיבו
הפוקתה
המדקש .הל
הרתי
,הזמ
ף
תניחבמ
ויתונומא
ויתועדו
אל רכינ לכ
יוניש ןיב יתש
.תופוקתה
ר״י היה
ראשנו
םדא
ןותמ
,ילארבילו
אנוש
הלבק
תודיסחו
ךמותו
הלכשה
השיגבו
.תיטסילנויצאר
קוחר היה
תואנקמ
;תיתד ךא
דגנתמ
אל
הרשפ היה לכ וימי לכל
תונויסנ
לש
.המרופיר
דצמ
,ינש קדצ
רגייג
,ותנעטב
עצמאמש
תונש
םישולשה
ךליאו
א
חתפתה דוע
.ר׳׳יש
ויקפא אל
ובחרתה אוהו אל רס ןמ
ךרדה
שבכש
תוננערה
חוכהו
ונייצש תא
תויפארגונומה
ולש
ףוסמ
תונש
םירשעה
תישארמ
תונש
םישולשה
ויה
םירסח
ויתודובעב
רחאלש
.ןכמ
וליפא
תעפו
ךרע,,ה
,גארפ(״ןילמ
,)ב״ירת אל היה וב ידכ
תונשל בצמ .הז
רפ הז
ליכה המכ
םיכרע
םינייוצמ
תעדב
,המכחו
םלוא םה אל
ועיתפה
.דו המו
אלפה ?
ךשמב
הלעמל
םירשעמ הנש אל קספ
ר״יש
זומרלמ
עידוהלמ לע רפס הז לעו
.ותספדה
המכ
המכו
ויכרעמ
ועיפוה
םייתניב
יבתכ תע
םירפסבו
.םינוש
ףוסבלו
: חור
,תרוקיבה
אוהש
ומצע היה
היב
,הללוחמו
הרבג
םייתניב
אלו לכ
וישודיח
יכרדו
ותביתכ
וארינ
דו
יניעב רוד
םירקוחה
.שדחה
לכב תאז
ראשנ
ר״יש
תוישיא
תיזכרמ
תמכחב
לארשי
דע ףוס
.וימ לגרל
ולבוי
םיעבשה
( 1860 ) הכז
תועבהל
הרקוה
הכרעהו
ילודגמ
םירקוח לש
,רודה
ועיבצהש וילע לעכ
הללוחמ לש
הטישה
תיעדמה
רקחמ
הירוטסיהה
תידוהיה
לעכו
דחא
ישארמ
הינוב לש
וירוטסיהה
­
היפר לש
תפוקת ימי
.םייניבה