Page 328 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
308
פ י נ ז א ן,
. י מ י מ
רעד
ףיוה ןא
.רעטצנעפ
,סערייא־סאנעוב
,ףוקיא
1965 .
317 זז,.
ןפיט ןוא
ןדאזיפע
ןופ
ןבעל־ןטנארגימע
ןיא
,עניטנעגרא
יוו
ןעזעג
ךרוד יד
ןגיוא ןופ ןא
קידנעסקאוורעטנוא
.עלעדיימ
P i n z o n , M im i .
The courtyard without windows. Buenos Aires, IKUF, 1965.
317 p.
Scenes and characters of immigrant life in Argentina as seen through
the eyes of an adolescent.
פ י ע נ , ר . י יד ריפ
.ןטייצ
,ביבא־לת
.י .ל
׳גאלראפ־ץרפ
1966 . 349 .דז
ןעגנולייצרעד
ןופ
ןקיטייצטנייה
ןשידיי
,ןבעל טימ א
המדקה ןופ .ד .ב
.ןיקלאמ
F i n e r ,
I.
The four seasons. Tel Aviv,
I.L.
Peretz Publishing House, 1966.
349 p.
Short stories depicting Jewish experiences in the era of war and dis-
persion. Appraisals of the author by D.B. Malkin.
ק א פ ק א, פ ר א ג ץ. רעד
.סעצארפ
שידיי
: ךלמ
.שטיוואר
,קראי־וינ
רעד
,לאווק [ 1966 ,] 229 [10] / ז ז
.טסוליא
םוצ
טסקעט
זיא
ןבעגעגוצ
א״
טראװ ראפ רעד
רעטשרע
עבאגסיוא
ןופ
סאקפאק
ךוב
ףיוא
״שידיי
ןופ
סקאמ
דארב ןוא א
־ארגאילביב־איב״
,״עיפ
טלעטשעגפיונוצ
ןופ ךלמ
.שטיוואר
טרירטסוליא
ןופ
לסאי
.רענגרעב
א ק ל ע י ק ו ק
,
. ל ע י נ א ד
יוזא יוו ןיא א
:םולח
.ןאמאר
,זיראפ
1966 .
224 / ז ז
ןאמאר
ןגעוו
א ןאמ סאוו
טאה
ףיוא יד
ערעטלע
ןראי
ןענופעג
ןייז
עתמא
.עטרעשאב
, ן א מ ל ט י י ק
. ל א ק ז ח י
ןפיוא געוו
ןייק
ןאמוא ןוא
ערעדנא
־רעד
.ןעגגולייצ
,קראי־וינ
1967 . 287 / ז ז
.טראפ
ןעגנורעדליש
ןופ
ןשידיי
ןבעל ןיא
ןקידהמחלמראפ
,ןליופ יוו
ךיוא
ןופ
ןוא־םיטילפ
ןבעל־ןטנארגימע
תעב ןוא ךאנ רעד
.המחלמ
K e i t e l m a n , E z e k i e l .
On the way to Uman and other stories. New York,
1967. 287 p.
Stories of Jewish refugee life in Soviet Russia during the war, as well
as of Jewish life in more clement climes and conditions.
ר א ד י ן,
. ד ו ד
רעד
.גנילרעטעמש
,הפיח
רעשידיי
ןוא־רעבײרש
־אנרושז
ןײאראפ־ןטסיל
ןיא
,לארשי
רעהפיח
,לייטפא
1965 . 33 / ז ז
ןא
שיראגעלא
עלהשעמ
ראפ
רעדניק
ןוא
,ענעסקאוורעד
ןבירשעג
ןיא
.עזארפ