Page 331 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

311
A
bramow icz
— Y
iddish
B
ooks
ב ע ר ג ע ר, . נ
םייב
דנאר ןופ
דלאג :
.עמעאפ־טייצ
,גרובסענאהאי
,ראיאק
1966 . 47 / ז ז
.טסוליא
עמעאפ
ןגעוו
רעד
טאטש
גרובסענאהאי
ןוא יד
עשידיי
רערעדנאוונייא
סאוו
ןבאה
ןגארטעגייב
וצ ריא
.ילבפיוא
ג ו ר י ן,
. ה ש מ
יד
ענירג
.קירב
,ביבא־לת
.י .ל
,גאלראפ־ץ־ופ
94.1966
/ז ז
עטשרע
גנולמאז
רעדיל
ןופ א
רעטכיד
סאוו
זיא
ןעמוקעג
ןייק
לארשי
יוו ןא
הלוע ךאנ רעד
רעטייווצ
.המחלמ־טלעוו
G u r i n , M o s h e .
The green bridge. Tel Aviv,
I .
L. Peretz Publishing House,
1966. 94 p.
First collection by a poet who settled in Israel after World War II.
ג ל א ט ש ט י י ן,
. ב ק ע י
א דיי ןופ
.ןילבול
,קראי־וינ
,אקיצ
128.1966
.דז
,טראפ
.טסוליא
עיינ
גנולמאז
רעדיל
ןופ
םענייא ןופ יד
עטסנעעזעגנא
רענאקירעמא
עשידיי
.רעטכיד
טרירטסוליא
ןופ
קראמ
,ןאמירפ
טימ א
טערטראפ
ןופ
,רעטכיד
טנכייצעג
ןופ
יגעפ
,לזמ
G l a t s t e i n , Y a a k o v .
A Jew from Lublin. New York, CYCO, 1966. 128 p.
New collection by a leading American-Yiddish poet.
, ן י ר ג
. ר ע ב
קיבייא
.ןירג
,עשראוו
שידיי
,ךוב
,קראי־וינ
ףוקיא [ 1965 .]
286 / ז ז
.טראפ
רעדיל
ףיוא
עלעוטקא
סעמעט טימ א
ןלאיצאס
.טלאהניא
,ש ט י י ד
. ם ע ט א מ
עטצעל
,רעדיל
ןבירשעג
ןיא יד
ןראי
1959 ־ 1966 .
,ביבא־לת
׳הרונמה
1966 . 75 / ז ז
טיירגעגוצ
ןופ
,רבחמ
רעבא
ןבעגעגסיורא
ןיוש ךאנ ןייז
.טיוט
ה א ל ק י ן,
. ל ע ו מ ש
ןיימ
רעציוא :
רעדיל
ןוא
.סעדאלאב
,עווקסאמ
־אס
יקסטעוו
,לעטאסיפ
1966 . 299 ,דז
,טראפ
.טסוליא
רעדיל
ןופ
ןטצעל
דאירעפ־גנופאש
ןופ
,רעטביד
םוצ
ןטשרע
לאמ
ןבעגעגםיורא
ןיא
שידיי
ןיא
.םעראפכוב
טימ א
טראווכאנ
ןגעוו
רעטכיד
ןופ
לעארסיי
.ינאירבערעם
H a l k i n , S h m u e l .
My treasure: poems and ballads. Moscow, Sovetskii
Pisatel, 1966. 299 p.
Poems of the last period preceding the death of the poet in 1960.
Appraisal of his work by Yisroel Serebriany.
, ן א מ ר ע ס א ו ו
. ב י י ל
עגיימ
.ןתעל־תעמ
,קראי־וינ
1966 . 156 .דז
עטייווצ
גנולמאז
רעדיל
םענופ
.רעטכיד
V a s e r m a n , L e y b .
My days and nights. New York, 1966. 156 p.
Second collection published by the poet.