Page 334 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

עטרעפ
גנולמאז־רעדיל
ןופ
רעטכיד
סאװ טאה
ךיוא
ןבעגעגסיורא
ןעגנולײצרעד
ןוא
.קיטירק־רוטארעטיל
טרירטםוליא
ןופ
רעלטסניק
.םעלאװכ
S f a r d , D o v i d .
Barefoot steps. Warsaw, Idisz Buch, 1966. 201 p.
Collection of poems by an author who also published short stories and
literary criticism.
ע מ י א ט,
. ל א ר ש י
רעדייא וד
טסשעל
ךימ
םיוא :
.רעדיל
,רעטסעשטאר
,קראי־וינ
1966 . 64 זז,.
ןיא רעד
גנולמאז
ןעייג
ןיירא י_ים עיינ
,רעדיל
ייס רעד
לקיצ
/׳ריביס״
רעירפ
טקורדעג
ןיא ךוב
ןיא״
ןוגינ
.״טרעהעגנייא
E m i o t , Y i s r o e l .
Before you extinguish me: poems. Rochester, New York,
1966. 64 p.
The collection includes new poems, as well as the cycle “Siberia”
published previously.
, ו ו א ק י נ ר ע י פ א פ
. י
רעביא
.תוברוח
,ביבא־לת
,הרונמה
1967 . 108 .׳זז
ןיא ךוב
ןעייג
ןיירא
רעדיל
ןגעוו
ןברוח סאוו
רעד
רעטכיד
טאה
־סיורא
ןבעגעג
ןיא יד
ןראי
1944 ןוא
1945 ןוא
רעטעפש
טקורדעגרעביא
ןיא
ענעבילקעג״
״רעדיל
,ביבא־לת(
1947 ,) יוו
ךיוא עיגנ
רעדיל
סאוו
ןענייז
ןיא יד
עקידרעירפ
םעבאגסיוא
טינ
,ןיירא ןוא א
לקיצ
רעצ״ ןופ
״שידיי
סאוו
טדניב ךיז
שיטאמעט
טימ םעד
.וויטאמ־ןברוח
P a p i e r n i k o v ,
I. Over ruins. Tel Aviv, Hamenorah, 1967. 108
p .
The collection includes poems about the catastrophe (1939-1945)
published previously, as well as new poems on the subject. It also com-
prises a cycle “Sorrow of Yiddish” thematically connected with the main
motive of the book.
------------
. ןיימ ריש
םירישה
:
רעדיל
ןופ
.טפאשביל
עטייווצ
עטרעסערגראפ
.עגאלפיוא
,ביבא־לת
,הרונמה
1966 . 124 / ז ז
יד
עטשרע
עבאגסיוא
ןופ ךוב סאוו
טמענ
ןיירא םעד
סרעטכיד
־עביל
רעדיל
זיא
סיורא ןיא
1953 .
, ל י י ר פ
. ל א י ר ב ג
.רעדיל
,קראי־וינ
1966 . 79 / ז ז
עטשרע
גנולמאז
עשידיי
רעדיל
ןופ א
רעטכיד
סאוו
טאה זיב
טציא
טכעלטנפעאפ
עכעלטע
ןעגנולמאז־רעדיל
ןיא
.שיאערבעה
P r e i l , G a b r i e l .
Poems. New York, 1966. 79
p .
First Yiddish collection by a Hebrew poet.
, ג ר ע ב נ י י פ
. ב י י ל
רעד
רעבורח
:ר וד
ןאמאר
ןיא
.ןזרעפ
,קראי־ינ
1967 .
256 זז,.
רעטירד
ןאמאר
ןיא
ןזרעפ ןוא
םולשפא
ןופ רעד
עיגאלירט
ײרד״
.״תורוד
טרעדליש
םעד
לרוג ןופ א
רעשידיי
החפשמ
ןיא
דנאלסור
ןופ
יד געט ןופ
עיצולאווער
ןזיב ףוס ןופ רעד
.טפאשרעה־ןילאטם
3 1 4
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l