Page 337 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

3 17
A
br a m ow ic z
— Y
id d ish
B
ooks
ייב םעד
סקנפ ןופ
ןילבול
ןענעגעגאב
ךיז
עטלא
תורוד טימ יד
תודע
ןופ
.ןברוח סאד
טאבעג
זיא טינ וצ
ןסעגראפ
םעד
,רבע
שטאכ יד
עשיזיפ
טלעוו
זיא
.בורח
S h u l s h t e y n , M o s h e .
At the pinkas of Lublin: a dramatic vision in
a
heap
of ashes. Drawings by A. Kolnik. Paris, 1966. 59 p.
Confrontation of the old generations of Lublin Jews with the wit-
nesses of the catastrophe.
, י ר מ ש
, ה י ר א
.רעלעטשפיונוצ
ןעלצראוו
:
עיגאלאטנא
ןופ
ןפאש־שידיי
ןיא
.לארשי
עיזעאפ
ןוא
.עזארפ
,ביבא־לת
,ךוב־לארשי
1966 . 413 זז׳.
רעד
וויטאמ ןופ
,לארשי
יוו א עיינ
,םייה זיא רעד
לםילש ןופ
.ביילקפא
רעד
לאירעטאמ
זיא
טרישזנארא
ןיא א
ןשיגאלאנארכ
,רדס טימ
עצרוק
עשיפארגאיב
תועידי
ןגעוו
יד
.םירבחמ
S h a m r i , A r y e ,
comp. Roots: an anthology of Yiddish writings in Israel:
poetry and prose. Tel Aviv, Yisroel Bukh, 1966. 413 p.
The motive of Israel as a new home was the criterion for selection
of material. Arranged chronologically, with short biographical informa-
tion about the contributors.
ל ק ש א י , ר
. ה ש מ
רעטקיטעפשראפ
.גנילירפ
,עשראוו
,ךוב־שידיי
1966 .
99 .דז
רעדיל ואוו םע
ןטכעלפ
ךיז
ךרוד
ןוויטאמ
ןופ
גנונעפאה
ףיוא א
ןרעסעב
ןגראמ טימ
רעיורט ךאנ א
רעבורח
.טלעוו
עטפישענ
ןוא
רוטארעטילךברוח
HISTORY AND THE HOLOCAUST
א
ע ג נ ו
, ר
. ה ש נ מ
רפס
:םישודק
םייבר
ףיוא
.םשה־שודיק
,קראי־וינ
רעגניזלוש
,רעדירב
1967 . 444 ,דז
.טסוליא
םעיפארגאיב
ןופ
עשידיסח
םייבר
םאוו
ןענייז
ןעמוקעגמוא
ןופ יד
טנעה ןופ יד
עשטייד
םיחצור
תעב רעד
רעטייווצ
.המחלמ־טלעוו
רעד
לאירעטאמ
זיא
ןעמונעג
ןופ
עטקורדעג
תורוקמ
ןוא
.ןתודע־תיבג
U n g e r , M e n a s h e .
Book of the martyrs: rabbis who perished for the sancti-
fication of the name. New York, Shulsinger Bros., 1967. 444 p.
Biographical lexicon of Hasidic rabbis who perished at the hands of
the Nazis. The material is based on published sources and eye-witness
reports.
א ל ג ע מ י י נ ע
. ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ןדיי .ז
,קראי־וינ
־וואנבוד
דנאפ ןוא
,טעטימאק־עידעפאלקיצנע
1966 . 430 .דז
רעטייווצ
דנאב ןופ רעד
עירעס
ןגעוו
ןשידיי
ןברוח תעב רעד
־יצאנ
.טפאשרעה
ןיא םעד
ןקיזאד
דנאב
טרעוו
טלייצרעד
ןגעוו
לרוג ןופ
עשידיי
םיבושי
ןיא
ןוא־לארטנעצ
.עפארייא־ברעמ