Page 339 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

3 1 9
A
br a m ow ic z
— Y
id d ish
B
ooks
ג ר ו ש ק י ן,
. ם י י ח
יד
טלעוו
ןופ
םהרבא :
,עיגאלאעכרא
,עטכישעג
־על
.עדנעג
,קראי־וינ
1966 . 320 / ז ז
.טסוליא
ןבירשעג
ןיא
םעראפ
ןופ א
רעשיפארגאיב
,גנולייצרעד
טימ ןא
ריפניירא
ןגעוו
רעד
עדנעגעל־םהרבא
ןיא
טכיל ןופ
עטכישעג
ןוא
.עיגאלאעכרא
, ן י י ט ש ל י מ ־ ן א פ ש נ י ר ג
. ע ג י י פ
א
ןבעל
ףיוא
:םעטאר
־יטנעטיוא
עש
ןעגגנורעדליש
ןופ רעד
.הפוקת־האוש
,ביבא־לת
,ןבעל־ייג
1966 .
287 / ז ז
ןעגנובעלרעביא
ןופ א
רעשידיי
יורפ סאוו
טאה ךיז תעב רעד
רעשטייד
עיצאפוקא
ןטלאהאבסיוא
ןיא יד
רעפרעד
ןוא
רעדלעוו
ןופ
רענילאוו
.טנגעג
ד א ד ע ט ר א צ ק י. וצ רעד
רעטסקיצנאווצ
טייצראי
ךאנ ןייז
־רעריטראמ
.טיוט
,ביבא־לת
1965 . 86 / ז ז
,טראפ
.טסוליא
ןבעגעגסיורא
ךרוד רעד
החפשמ וצ
ןקיבייאראפ
םעד
קנעדגא ןופ
ןשידיי
ןוא־רוטלוק
ןכעלטפאשלעזעג
רעוט סאוו
טאה
טמאטשעג
ןופ
ענליוו
ןוא
ןעוועג
קיטעט ןיא
עיגלעב
ןיא יד
ןראי־המחלמראפ
ןוא
ךיוא תעב רעד
.עיצאפוקא־יצאנ
, ן ע ג א ב ־ א ו ד
. ן ו ש ר ג
ףיוא יד
ןרופש ןופ
.הרובג
,עשראוו
,ךוב־שידיי
1965 .
277 / ז ז
.טראפ
ןשזאטראפער
ןופ
ןשינאפש
,גירקרעגריב
טיירגעגוצ
םוצ
קורד
ןכאנ
טיוט ןופ
רבחמ
ךרוד
לאכימ
.יקסרימ
א נ ב ו ד
ר פ ס
. ן ו ר כ ז
?ךרועה
בקעי
.ינידע
,ביבא־לת
יאצוי
אנבוד
,לארשיב
1966 . 755 /ז ז
.טסוליא
רעשיאערבעה־שידיי
ךוב־רוכזי
ןגעוו
,אנבוד
רענילאוו
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
, י ק צ ע ש ז א ו ו ד
עקשריה
:ק ילג
רעד
רבחמ ןופ
ןמיה־רענאזיטראפ
גאז״
טשינ
לאמנייק
זא וד
טסייג
םעד
ןטצעל
.״געוו
,זיראפ
רעזדנוא
,םויק
1966 . 96 /ז ז
.טראפ
עיפארגאיב
ןופ םעד
םענעמוקעגמוא־גנוי
,רעטכיד
טלעטשעגפיונוצ
ןפיוא ךמס ןופ
םירוקמ ןוא
.ןתודע־תיבג
D w o r z e c k i ,
M. Hirshke Glik: the author of the “Partisan” song “Never
say, this is the last road, the end of the way.” Paris, Unzer Kiyum, 1966.
96 p.
Biography of the poet who perished at the hands of the Nazis, based
on published material and eye-witness reports.
ד ר יי:
אלאפ
,רעטסלע
שרעה
,יקסנילרעב
והילא
.ךילרע
,ביבא־לת
־גיר
םולבלעג
,טוטיטסניא
1966 . 215 / ז ז
.טסוליא
ךוב םוצ
קנעדנא
ןופ
יירד
רעדילגטימ
ןופ רעד
רעקניל
־ןויצ־ילעופ
גנוגעוואב
סאוו
ןענייז
ןעמוקעגמוא
טימ א
ןשידלעה
טיוט ןיא
רעוועשראוו
.אטעג