Page 349 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

329
A
b r a m ow ic z
— Y
id d ish
B
ooks
ע יגילעד
RELIGION
ז ל ב ר ב ר ג, . ז . א א יד
ה ר ות —
רעד
.תמא
,םילש ורי
,ש״אמ
.ה״כשת
3
,ןלייט
.טריפארגאטקעה
ןעייסע
ןגעוו
עש ידיי
.ןעמעלבארפ
, י ק ס ו ו א כ י נ ר ע ש ט
. ו ה י ע ש י
ד וב כ ל
ב וט ־ט וי
:
ןעקנאדע ג
ןוא
־סיוא
ןעגנושטייט
ןופ עלא
ם יב וט ־םױ
ןופ
.ראי
,ב יבא ־לת
,הר ונמה
1966 . 117 זז,.
, ן י ר א מ ז א ר
. ן ר ה א
רעד
רעראמטאס
יבר
: ו״ ר נ
ןא
.גנוצאשפא
־וינ
,קראי
,םוא
.ז״כשת
וצ זז,,
.טס וליא
ןגעוו
םעד
רעראמטאס
,ןיבר ר,
לאוי
,ם יובלטייט
ןופ
םענייז
ןא ־נא
רע גנעה
ןוא
.דיסח
ר א פ א פ א ר ט
. ק ח צ י
ןי_ימ
טײקראטש
ןוא
ןי_ימ
גנא זעג
:
ןעגנולד נאהפא
ןגעוו
ם ויק ןוא
ךשמה ןופ
ןש ידיי
.קלאפ
,ןר ובלעמ
.ו״כשת
309 , 19 זז,.
ןגעוו
ןעמעלבארפ
ןופ
ןש ידיי
ןבעל ןיא
רעד ךאנ
.ה פ וק ת ך ב ר וח
, י א ג ר ש
.ש . ז
רע ד
רעש יד יי
.תבש
,זיראפ
רע זנוא
,געוו
1966 . 55 זז,.
ג נולד נאהפא
ןגעוו
רעד
טייקילייה
ןופ
.תבש
ןיצידעמ
MEDICINE
, ט א פ
, ל א ו נ מ ע
. ר ״ ד
ןטײקנארק־ץראה
:
,ןרעלעפ־ץראה
רעכיוה
,ק ורד ־ט ולב
יד
ראפעג
ןופ
.ןקאטא־ץראה
,ב יבא ־לת
,הר ונמה
1966 . 503
זז,,
.טס וליא
ערעלופאפ
עש יניצ ידעמ
ןסעומש
ןגעוו
רעד
ע ימאטאנא
ןוא
עיגאלא יזיפ
ןופ
ץראה ןוא
ןגעוו
.ןטייקנארק־ץראה
ראלקלאפ
ןוא
רוטארעטיל־פקלאפ
FOLKLORE AND FOLK LITERATURE
ה ר ש ק ו ב י ץ, .ש . א
רע ד
רעב ונאמ יר
.ךודיש א
רהעז
עט נאםערעט ניא
עד נע נאפש
גנולהעצ רע
יוו
יוזא
רעד יבר ר,
עלעשריה
רעב ונאמ יר
טאה
ןייז
ך ודיש
ןהאטעג
ןוא ןופ ןי_יז
ע ידע גארט
זיא
ןעראוויג
א
.ק ילג
,קר ב ־ ינב
ןורכז
,ריאמ יד
עגילייה
,לאווק .א .י אל זז,.
, ר ע ש ל ג נ ע
. ם ה ר ב א
רעד
רעש ידוי
:רצ וא
א
ג נולמא ז
ןופ
־כײלג
ךעלטרע וו
ןופ
עלא
ילודג
.לארש י
,ק ר ב ־ ינב
,תידוה י
.ו״כשת
דפש זז,.
ג נולמא ז
ןופ 15
טרעד נוה
ךעלטרעווכיילג
ןוא
ת ומכח
ןופ
עש ידיסח
.ם ילודג
ם יר וקמ
ט י נ
.ןבעגעגנא