Page 350 - Jewish Book Annual Volume 25

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
330
, ד י ר פ
. פ יד
ם ימכח ןופ
.םעלעכ
,עשראוו
ש ידיי
,ךוב
1966 . 259 .ד ז
גנולמא ז
עזארפ
ןוא
עיזעאפ
טלעטש ע גפ יונ וצ
ןופ
ענעדיישראפ
־ראאב
ןע ג נוטע ב
ןופ
רעמעלעכ
וויטאמ
ןיא
רעד
רעש ידיי
.רוטארעט יל
טימ א
טרא ווכא נ
ןופ ד וד
דראפס
ןגעוו
רעש ידיי
.ער יטאס ־טסבלע ז
לוש ןוא
גנואיצרעד
EDUCATION
א ו נ ז ע ר
. ו נ י ר י ש - ג נ א ז ע ג
טלעטש ע גפ יונ וצ
ןופ .ל
.יקסוועשאד
,ע יפלעדאליפ
טם ר יוה נאר
ןיקר ים
קלאפ
,לוש
1967 .
ג נולמא ז
ןטסקעט
ןופ
עש ידיי
ןוא
עש יאערבעה
.רעד יל
א ו נ ז ע ר ו ו ע ג: םאד ך וב ראפ
ערע זנוא
.רעד ניק
,םילש ורי
ת ונב
,םילש ורי
.א .י 6
,ןלייט
.טר יפארגא ימ ימ
עיטאמאטסערכ
ראפ
ע זע יגילער
.ןלוש
. ס ע ב ל ו ב
,קרא י־ וינ
ע נעריפאפ
,ןק ירב
1967 . 8 ,דז
.טס וליא
טסקעט
ראפ
,סרעבייה נא
טימ
ןטאג
ןוא
רעש ילגנע
.ע יצפ ירקס נא רט
ם א ו ו
ג י ו ט
ע נ י ו ז א
? ל ג י י פ
טרירטסיוליא
ןופ
לר יצ
.יקצעלאוו
,קרא י־ וינ
,גנא גפיוא
1967 . 10 .ד ז
טסקעט
ראפ
,סרעבייהנא
טימ
ןטאנ
ןוא
רעש ילגנע
.גנוצע זרעב יא
ד ע ו
ך ו נ י ח ה
י ז כ ר מ ה
. ה נ נ י ט נ ג ר א ב
.טפעה־חספ
־אזוצ
טלעטשע גנעמ
:
ןרהא
,יקסוואכייד
בקע י
עשוהי
.ןאמרעל
,םערײא־סא נעוב
ץראמ
1966 . 80 ,ד ז
.טס ול יא
-------------
.
.ת ואמצעה־ם וי
2עט
ע גאלפ יוא
ט ימ
.ןבאגוצ
טלמאזעג
ןוא
־אב
טעברא
ןופ
הרש
.רעש יפ
,סערייא־סא נעוב
1966 . 27 .ד ז
ביילקפא
ןופ
ןלא ירעטאמ
ןיא
ש ידיי
ןוא
,ש יאערבעה
טימ
ןטאנ
וצ
,רעד יל
ראפ
ןעגנורעײפ
ןופ
ת ואמצעה־םױ
ןיא
עש ידיי
.ןלוש