Page 106 - Jewish Book Annual Volume 27

Basic HTML Version

" 1 TTCDn „
i n i) 9 in n ’ t u n ?
hjcd
n
n
n
0 1 p . a flXfc
innnyn ,ta"nin nar rwKin n n n "inrn„
«
xt
»
nns n**n
k
1? ,ppoafiDD p s ^ omen ,mtaisn) in*mini • "
n«o to nmDD .riTn to nan nny piny tf*>SKi nny ny-nro
nnny mainy mar mry ritoi ,nymnnn c*innn ntyoi nar
npmnsn to ,n'airm mans na^nno
"ins nnry
mn p ^ ty sjki .piyin^ iy natp-nson ^n ,nanaon nnnyn
(nuns rnposn v»n n^ya1? ‘na noatan ^ it msnn) jinTn
mxriDn nnnyn npmnsn mm mm D^nno "inrn,,
dki lann ton dk ,invo nwnn ^iki ,ta"M n«on to mam
ns^pymn w n /inysrn ton p r ^sdi mny to taaDisDtan ton
,nny nama it mnniyn mmy .iato mnman n«on m^Ki1? iy
•»s^> jm "inrn,, nysin
jdt
ypi ty
jr i
mon^ ,nar n«o ppn
/inwrrt ts” it na*>nnD .pn inato nnn nm pniM mnton
\iton «xt» “rnnr ,in»n pm^ ,matron ^ntamxyn mrn ^n ny
.nyn-inw to innnyn ,"mton„ ,ntmpn n«nn
namn laa in1?
ton
cmpnoi
ytyiTD
hm Dyninsr ,'kti
,nyn-inK
mia» too1? n«i) rawm nan nn«
nyotwr
/it
lam p ix
Kin
.(273
,175 ,167-166 'ey / « im
,ntsnn
n in n o
p Kin max1? ,mtDD\T8i •’taDnnssay »imm pi n^i« ,piw
k1? p tyi ,Kin nn na^nnn i1? Dipt? inn n^na nysin ty
tyn pnT y>&in5 ‘7in*>mn dk pso /'inrn,, ^i^kp oisrt> nvt
lmnT inm .jytDiy nn jyta nyn-inKff t]« "niton,, pyn its noi
nnnyn npmnsn 'Dinn
n s
pis pi
/'intrn,,
*?&
n^nan
n1? ^di mn« n«nr it n« nnpn ca «■?«
na^nno no^n
nny ny-nnn
d w
"inrn,,1?
n iw s 1?
it mKTrpTma .inn
n «
.inysin inn
100