Page 107 - Jewish Book Annual Volume 27

Basic HTML Version

K r e s s e l
Ha-Shahar
101
mffpa latent? ,"nnt?n„ to nnnnan nnmnn ,ki&'k ,nn nn
na'yan nato to mts^n ?p'x nn'n nynnm mnsan nato naipn
nyi imrana pnn\n
lamn ynai? ,ito pan naito ,ito
,mamnn n'tyia a'antf nyn' nnnyn ntornn .innn»
tot^n n'nt? 'mnson cyan ms'ff amnn axi mama nrnna
nto'pi nnnn "nmrn,,
to
it nam1?
d ^ «
.Kinn nnn nnnan
inn dk ,aniK nn'nnm ,an:ina ft'sxi ,anits> mafty nmnn
ppD^iao^ nafcnjne nnsnt? ,nn« nnxms nn*»an m1?,“p natf
nnTan mmn a'jiyn imm a"\n n«anty ,nyn' .mnn nmt? mn^i
tont?' npixa ty nny1?n«ntr ,ntypn nnaa amt? amnn nnyam
mixpnt? a'mx'pn ton ,to^> a'ym an pt? ,aansa k^» .a'ayn pn
it mama nnnya
to
pnnn a^i«
.m u m
a'n'nn-mn'ay^ ny
nnna pn n1?mn "nnt?n„ to'D imat? ,m t|in'3w ,nnna ny nnn
niK'xan to "trKn-jnna„n nayt? ,mmn ayan
rtx
,nan
.pa nnsto nnnn pta> toai ,ann a'an nmn\n
nat? nnnn ^na Hint? ,fap an*tf nn^ nx n'tw to amp
nnnn
nyD
nn
nmn
aa
nmn ,"nnt?n„ y'aia ton nn ,a"nnn
vnn« pnnn nnnm a ito^ '1? in nnst? ,mn amp'nn Diafte
,to«pn
ynnn
D:nn
nnyan wnnj nn
,mts> it nmn tj« J "1?'
n^n
to1? nmmn namsnn to m^'ton
nmay
to py1? n^nt?
nmnt? nn*1dj
nnyam nnTan
m nnnan .'aia1? mn' im " to
nny
pnv ax' ^'aiN'rnmn' na'nna paa to
"npnna,,
nanxn nn*1
n:
n-'najna naai ntotrnn n:j ins naa'm "nntrn„n
:n^« a'an'x ntr pny nn k1? n^nn) nmn*1nrnna ,a'an'x
aya a1?nn a'a'n mnnn ntpya nn? 'an ,nm a'aain 'aiN^i mn'
/itoa isn nsoinn nn*1aa nnnan ntra fl'pa^iaa to nnn
.annnn nma'n to1?pm pya n'nt?
«m .«n nns nnn a1? ^patfiaa to n'an nnna ,m tin's
yarn tj« fy nn'n' mn'nnn a^is ,mmn ,a'nnn mnm nmnn sn
«xia
nn«
iTa n^nai
.nnn 'nnyn yna^ axnnn
n'nty ,'^i^'an
yn'« p jam i^an nnnsnn m«n'«n mmtr ton tppo^iao
n'nn« ^y tsnn'sn ayam nn'sn Tan “innn n't^snn nnnt? ^i1?
Dia^ip na'to ,
kis
'
k
,it
p« .n^'nn nntrnan ntpya tjio pya ^mn
^>ton /'nnt^n,, to mit^wnn nnmn^ ito nm-nnsn Tian^ iwmn
,mia»n n1? nsnn1? «^i n^m1?
k
1?,, 'n ,"nm?n„ to imna nman
nty«n ,tont?' n'n^ nmton ntwm an «m' 'n ,iam^a^ pp «m' 'n