Page 110 - Jewish Book Annual Volume 27

Basic HTML Version

104
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
5>ton •’rpn‘7 "inm,, n«
nrnyv
x'n it nano .onnx too oa
p tytr ,"mton„ iy innxtoi in mixn n'nnyn nyn nnn
.inyn to 'ts”xn iomn l'ty yinta mn
-mniyon ntotynn n« mspnnn oa^too1^,tato nr 'tp'x nmn
D'onftn
to omnn'X'^ mm ns' pyn laiomx cai ma'ton
D'aipmn iaa inyi nynn
11
m ,a"^ DitoaW :mn D'aip'nn tyo1?
,jot nnK1? om^x yan ioxy mtoa^'to D'oyo lino ,mn
inn ts” pjx .m'tyoo
k
1?
p tyi m'mnxto T»n n'aipvtf •pmyxntr
ntramn Yto nawxnn nimnn nx nnsty ,nr pnyt? ,too owa
rrnm p nry^K D'at? inx1? dots in mpon mn ,nnnyn tid'
nsipn nnst? ,ioxon xin ,"mnna n^xty,, :ynan noxo nx
.nnnyn pts^m a m "nn nmna
to nmnn ityy mat? to Damn n» oisa x^ tjxi nao'a x^>
mn 'xn ,(1885 natrn) imyn to tptann imo W*xty ,"intsM„
yuan nnson mas1? 'ixo nr to ,m r 5na ny'ts^ y'ao disdo
,1930
,nam) na'nn nnnyn mainy1!? i^sox'oonp naDn^x to
xto 'yio-'miso mnn oyon pxtr ,fxn noia mxpn .('a pto
,nny nnm isid mn xto ,idT? in x pxi ."int^n,, 'nmn asm
"intyn„n imsnnrn nx nxi xto ,i^y lptot? nto^ pino
"mton„n msnntpnn pyn t^oo ,ito n't^'x-mnnsD nnn-nnyn
nt'xn uym ,m"3Dnxft
v 'rt
mxntrnn toan mm . in inx^
in ton ."intiM,, nx D'atym D'o'n to D"p D'oixy D'^tyno
in tom nsn'x 'nni ton main mnn mmx 'as ty l'yoo
yma x^ nr too .nia'wnt? onm^ msnt? ,nysinn mposnn
nnny non d"?1? n^x d'xoxo lannsD^ nnn-miym ,ppDa^oc
unm'i nnnyn ntmnt&> D'o'm ,mniyon nsn'x to nn1? nto
."nasix„n mm
m
x^ 'oixto
•pp&:,n»D to inystrn
lyo "int?n„ to loxy to .ppoa^oo mn nnsD-t^« pi
.onn mo*o
"n1? ,ito nan'xn npnn ^y noyi noy ton
d'dis'o itoaty ,ppoa^oD ms'Dn laoy to n^nn-mam cjx
ton in to »5> i«n on rj« ^wi^' mxisnnr maw D^n-mmono
^n' nns-'K tno^ioo "n'ton,,
nw'?
^laon 'mao«n cniy
t^pno nn«ty ,m«'xo nm« n^nn mnt? 'to noi«o maty1?