Page 94 - Jewish Book Annual Volume 27

Basic HTML Version

88
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
ny .n y ^ f f n y i j#ta ix n^n 8 ytyo^n 8 trtD«r> taDy&n8S p_
tao^n D«n .nyrm 8 m tap'taytyaciK
p k
i r p 8 m pnyaya
p k
' n 8 ps nanno ny i
lymp taD*>\n
d kh
ps np nytaitrs 8 pj?
D$n ? nynta a
p k
d k i i
pK a^K jy
p k
dkt i
? n y n y ^ K n i p m
-so nyn
p k
dkh
? y t y t r s yiaitat?
d k i
p k
d
$
i i
p s pan 8
p k
? ytyana-ytya'x y fya ^ sn sn o DK7 pK
pytao's Dyt
^ 8 PK HDD v|?8 pK ?yi28S8p 8 PK 08*11 pK pnp 8 PK DK1
ta'Pxnyn pK mo oyn nnp-nnp taa^sya pK iddit dkh nyi ps
nys “|Ka p» Ziy^sya
pyayaa^K o'k t*t ta8»n oy okii naiK
-DiK oyn ps Jt5” aytatyn8n h pk P8*nyJ tyantaaspk oy D8*n
-kb pn in tas8t? oy m piK nyn pk dki .pn^nya^K cyayyrya
.
1
K-Dya-‘T’Kcix ,k^ oix tars dkh ayn nyn pk y?y
ms nyn
p k
tan«n
d k t
-•ntaa'KnsB
dkh D87 pk nm o y^8 n y i 'K t id
nyn
ny iK
nyn
i k i
pk dk7
.tanyn D«n —
pk ^ 8 m
nyn p s
rf?8
tan**a
? tanKn D^n taoip *»n .jtytaayta nyn d*»ik tapyntat? taya D$n nyaa^s
•>n ?nytanyn i n
pk b
m ? tan^Ti nyn
pK
taa^ Pptys nyoKn
?
t
1? 8 nytanyn ps tanyn
,UJ
R
113 ‘PD11UJ
' 1
FN U1N11 UUtUll) UN7
niHU
R
113 ’PfnSDH 1137
71'H3 113 717T113 7D7
.7im t) 113 TTH# 7U7 11N
tanym nyny pk ps s^s tanyn ,t5” ayta38n
pK
t^aytwn ta^n ‘r is
-n^8P ’’"f ps synya 8 tan^n nyny1 pk tayt ^a^BD^D y^ns 8
8 pK .nmo ps ^lapya 8 m tan$n l i n y 1
,Dynys ytao^s
pjta,,
: ny
taa8T JTPniK p s pK
iyaa8^p
p s
187 ta^tats^n tansn
PK ny^K8TKns p_n typ dkh ."nnm K
\ v ' m
tanytaK^s nnt^a
nyn tayt
ps onns,, pk nynK
?
n
i i
ta
v
*»n. nypnynn
ny
ta^snyn ,iypn8n t k tanyn pK mita 8 ps
ty^a^S
h nytaan
-n8s
a n t ?
k
ta78nsyx pk n ta ps m s-^ns^K cyn
pK lyaaK'i’p ta^ta ^sty 8T8 pK tan^n8s pk ny .jtatyn yayanKn
.^Kta id 8 n^K ta^n t» t tai^nnyn pK t t ta^_mn8s ny pK rrpn iK
^n y taD n 8 pk py^ta^yn 8 tytnyn 8*r iy^ typ
yta n*»iK