Page 122 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

וניבר
בקעי
״ב ר
ריאמ
וניבר(
)םת
הנומש
תואמ הנש
ותומל
תאמ
ה י ב וט
פ ר
ש
ל
י ת ^ ל
תוריצי
תויצוביק
תולודג
הדשב
תורפסה
רצי םע
:לארשי
דומלתה
םהינויד
לש
ימכח
תובישיה
ץראב
לארשי
.לבבבו
תופסותהו
םאשמ
םנתמו
ירבדב
דומלתה
לש
ימכח
תפרצ
זנכשאו
תונידמו
תורחא
הזכרמב
הברעמבו
לש
.הפוריא
םיבר
םימכחה
םהירבדש
םיאבומ
.דומלתב
ךא ןיא םכח
וילעש
לכונ
רמול יכ אוה שאר
,םירבדמה
תומדה
תיזכרמה
אשמב
ןתמו
.ידומלתה
אל ןכ
."תופסות״ב
דומע
ךוותה ןהב אוה
וניבר
בקעי
ןב
ריאמ
הנוכמה
וניבר ,םת לע םש
קוספה
בקעיו״ שיא
."םת אוה אל היה
דסיימ
תטיש
,"תופסות״ה
ךא
קימעה
ביחרהו
התוא
עבטו
ומתוח
לע לכ
*הריציה
וניבר םת דלונ
ךומס
תנשל ׳ד
ם״תת ( 1100 .) באה
וניבר
ריאמ
ר"ב
,לאומש
ונתח לש
,י״שר היה
ידסייממ
תטיש
.תופסותה
וארק
ול
יבא״
"םינברה
לע םש
העברא
הרותה־יזרא
עטנש
:לארשיב
יבר
,קחצי
ארקנה םג םשב
,ם״ביר
ילעבמ
;תופסותה
יבר
לאומש
יברב
ריאמ
,)ם״בשרה(
שרפמ
דומלתה
;ארקמהו
,המלש
רשא
וקוסיע
היה
,ארקמב
קודקדב
דוקינבו
הכזו
יוניכל
יבא״
,"םינקיידה
וניברו
.םת
וניבר םת
עמש
הרות יפמ
ויבא
יפמו
ויחא
.ם״בשרה
אוה לדג
ורמרב
תפרצב
,תינופצה
םוקמ
בשומ
.ויבא םש
ץיברה
הרות םשו
יח בור
.וימי
ותבישיל
ורהנ
םידימלת
תולילגמ
תפרצ
זנכשאו
שןאו
תונידממ
תוקחורמ
.רתוי
תנשב
ז"קתת ( 1147 ,)
רשאכ
ורבע
יעסונ
בלצה תא
,ורמר
ועגפ
*
:ה יפ ר ג ויל ב יב
.א .ה
:סייוו
ת וד ל ות ״
ו נ יב ר
בקעי
,"םת ת יב
,דומלת
הגש 'ג
ה נ י ו ו (
; )ג״מ רת
:רנילרב
ך וברהא י״
רד
ןש יררט יל־ש יד וי
,"טפאשלזג
ןרכ 1,
1903 ,
'טע
18-1 ; .א
:רציבוטפא
אובמ״
רפסל
,"ה״ יבארה
ם ילש ורי
,ה"צרת
׳מע
366-357
; .א .א
:ךברוא
ילעב״
,"ת ופס ותה
1955
קרפה(
לע
ו נ יב ר
;)םת .א .א
:ךברוא
רפס״
ת ג ורע
"םשבה
ו ניב ר ל
םהרבא ר"ב
,לא ירזע
קלח ,'ד
ם ילש ורי
,ג"כשת
ו נ יב ר (
בקעי
'רב
ריאמ — יפל
.)חת פמה
ו ית ו נק ת
לש
ו נ יב ר םת
ו נ ו ד י נ
הבחרהב
ורפסב
לש .א .א
ןייטש לק ניפ
Jewish Self-Government in the M idd le Ages
(New York, 1924 ).
116