Page 123 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

117
P
reschel
— R
a b b e nu
T
a m
וניברב
בקעי
.ותיבבו
ךכו
רפסמ ׳ר
םירפא
אנובמ
רפם״ב
הריכז
,/
וב אוה
ראתמ תא
תויונערופה
ואבש לע
תליהק
לארשי
ימיב עסמ
בלצה
:ינשה
םויבו״ בוט ינש לש
תועובש
ופסאנ
םיעותה
ץראמ
תפרצ לא
,ורמר
ואבו
תיבב
וניבר
בקעי
,היחיש
וחקלו
לכ
רשא
,ותיבב
וערקיו
רפם
הרות
,וינפב
והוחקלו
והוכילוהו
לא
,הדשה
ורבדיו
ותא
םיטפשמ
לע ותד
ולכנתיו
,ותימהל
ועצפו
ותוא
השמח
םיעצפ
,ושארב
יכ
:ורמא
התא
ןלודג לש
,לארשי
ןכל
החקנ
ךממ
תמקנ
,יולתה
העצפנו
ךב
רשאכ
םתעצפ
וניהלאב
.םיעצפ
טעמכו
הנכש
המוד
ושפנ
,הרוהטה
ילול
ימחר
ונרצוי
רשא
םחיר לע
.ותרות ןמיו
׳ה רש לודג
ונברל
בקעי
ךרדב
התוא
.הדשה
והארקיו
ונבר
והדחשיו
סוסב הוש ׳ה
.םיקוקז
ךליו
רשה
רבדיו
לע בל
םיעותה
םעסשיו
,םירבדב
רמאיו
:םהל
וחינה
ול םויה ינאו
רבדא
,ומע
ילוא
התופי
לכונו
.ותיסהל
םאו אל
,הבאי
ועד יכ רחמ
וננתא
.םכדיב
הכו ושע
תיחדנו
העשה
.הערה
תלמחב
׳ה
לע ומע
םחיר לע
ץיברמה
םהל
ותרות
"...השודקה
היה הז
יאדווב
רחאל
ערואמ ,הז
רשאכ
ושוכר רבכ
,דדשנ
וראשנו
,ול
ירבדכ
ומצע
יתלב״
ירפס
,"יתיוגו
אוהש רבע
,שייורטל
םוקמ
תחפשמ
.ומא םשל
ריבעה תא
ותבישי
םשו
יח דע מןוס
.וימי
ותייחמ
התיה לע
יקסע
תואוולה
לעו
תיישע .ןיי אוה היה
רישע
ברוקמו
.תוכלמל
המכב
ויתובושתמ
אוה
זמרמ
ויסחיל
םע
ךלמה
,םירשהו
ךא ןיא
דומלל ןהמ רבד
רורב לע ביט
םיסחיה
.הלאה שי
רעשל
ויהש
םירושק
יקסיעב
.תונוממ
ךרד
ודומיל לש
וניבר םת
וניבר םת
ומצע
ראית ונל ךרד
ודומיל
הבושתב
דחאל
:וידימלתמ
התא״ עדוי
יכרד
תושקהל
דימעהל
תועומש
תורשי
יניאו
השוע
ייוניש
,יקיחד יכ
יתוישוק
ץורית ןה
ןניאו
תוכירצ
,ץורית יכ
תוכלהה
תוחונ
אלב
ייוניש
יקיחד
."אחיורו
םילמ
תוטעמ הלא
תוצממ תא
.ותטיש
תלאש״
םכח — יצח
,"הבושת
ורמא
.םינומדקה
ויתולאש לש
וניבר םת ןניא
תולאש אלא