Page 124 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
118
.תובושת
ןיא
תולאשה
תילכת
ינפב
ןמצע — חתפ ןה
הרידחל
תוימינפל
ירבד
;דומלתה
תונפמ ןה תא
ךרדה
םתנבהל
.תידוסיה
1
םוקמב רחא
התואב
הבושת אוה
:בתוכ
ללכ״ הז אהי
ךדיב יכ
ךותמ
ךוליה
העומשה
הטושפו
ינא
השרפמ
תוישוקהו
,דעס יכ
וליפא
שישכ
דומלתב
בייח
םוקמב
דחא
רוטפו
םוקמב
רחא ונא
םיצרתמ
,הפי לכ ןכש
תוישוק
*.״תורחא
ינב
ירוד
וצירעה
ותוא לע
םצוע
ותואיקב
לדוגו
.ותופירח
םה
וסחייתה
וילא
הענכהב
וריתכהו
ותוא
םיראותב
םילענ
:רתויב
וניבר,,
לודגה . . .
וניבר
שודקה . . .
וניבר
בקעי
. . .
יכ
ךידעלבמ
אל
םירי
שיא תא וידי
וילגרו
לכב
.ץראה
םיכלמ ךב
וכלמי
אלו
ושעי
הלודג
וא
הנטק דע
הלגתה
דוסה
.״ךילא
איבנה״
רשא
,גורמורב
וניבר
בקעי
ריבא
.םיעורה
ימ
יננתי
ול
דבעל
ישפנו
ול
החפשל
ץוחרל
.״וילגר
ותרות לש
וניבר םת
העוקש
תופסותב
ירפסבו
םישוריפה
םיקספהו
לש
.םינושארה
אוה
רביח
רפס״
/׳רשיה
וב
םישוריפ
דומלתל
תולאשו
.תובושתו
8
רפסה
רמתשנ
,ונידיב
ךא אל
ותרוצב
.תירוקמה
ותמדקהב
רוביחל
,הז
רשא
ותמגממ
בשייל
רשאלו
תואסריג
,דומלתב
אוה
ארוק רגת לע
םיחלושה
די
ירבדב
דומלתה
םהיגהל
יפל
לוקיש
.םתעד
וניבר
םשרג
רואמ
הלוגה רבכ
לליק תא
,םיהיגמה
ךא
וללה אל
ולדח
שבשלמ
תא
.םירפסה
םא ןיא
ידיב
דמולה
שוריפ
קיפסמ
ירבדל
דומלתה
יפכ
םהש
םייוצמ
,וינפל
םושרי
ול
םנורתפ
יפל
תואר
ויניע ךא״
םירפסב
לא
.קוחמי
ירבדש
הרות
םיינע
ןמוקמב
םירישעו
םוקמב
,רחא םאו רבד קיר
,אוה
ונממ אוה
.״קיר
רבכ
ודמע
םירקוחה
לע ,ךכ יכ
וניבר םת
ומצע אל
ענמנ
חיגהלמ
ירבד
,דומלתה
היהו
ימ
ריבסהש יכ
וניבר םת אל
שקיב
רוסאל
ןוקית
1
ן י י נ ע מ
ל יבקהל
ירבדל
ו נ יב ר
,םת
ור וא ית
לש ברה
המלש
ףס וי
ן י ו ו ז
ורפסב(
ם יש יא״
)"ת וט יש ו
תא ךרד
ו ד ומ י ל
לש יבר
ם ייח שיא
:קסירב
םנמא״
ו יש וד יח
ורפסבש
ם יל יח תמ
םלוכ
,ת ויש וקב
לבא
ןייעמה
םפוגב
ו יר ב ד לש
ן יאש ח ב ו ו י
ת ויש וק ה
ת וא ב אלא
םשל
תרהבה
ם י נ י י נע ה
ירחא ןכ לע
ד וס י
ו י ח ו ת נ
. ו ית ור יק ח ו
א יש וק
םשל
א יש וק
ו נ י א
."סר וג
ל" ירהמב*
"ם יט וק יל״ב (
ך ומם
ף וסל
)רפסה
:רפוסמ
ו נ יב ר ״
םת
ה יהש כ
הצור
דומלל
ת יצמת
הכלהמ
ה ר ומ ח
ה יה
ןת ו נ
ו י נ פ ל
לת לש
ם יב וה ז
ח ומשל
ןהב
בחרת נו
ובל
דמלו
."חכב
8 ר פ ס ה
ספדנ
םעפב
הנושארה
ם יש וב יש ב
,ם יב ורמ
ה נ י ו וב
תנשב
.א״עקת
אגרש
שייפ
לאהטנעזאר
א יצ וה
תנשב
ח ״ נר ת
ןילרבב
הר ודהמ
ת נק ות מ
לש קלח
.ת"ושה
הר ודהמ
ת נק ות מ
לש קלח
ם יש וד יחה
א יצ וה
ןועמש
המלש
רגניזלש
ם ילש ור י (
שת
.)ט" י