Page 125 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

119
P
reschel
— R
a b b e nu
T
am
תואסריגה
םושב
,ןינע אלא שרד
לדתשהל
קידצהל
תואסריג
,םירפסה
םאו
שי
חרכה
היגהל —
והיגי
קר לע יפ
תויאר
םירפסמ
םינשי
.םירשוימו
וניבר םת
רביח םג
רפס״
,"םיקספ
םיקלחש
ונממ
ורמתשנ
.ונידיב
וניבר םת
רביח םג
רפס״
,״םיקספ
םיקלחש
ונממ
ורמתשנ
חיטמ
םירבד
םישק
ינפב
תוליהק
ןהיתוגהנהש
אל
ורשי
,ויניעב
היהו
אטבתמ
תופירחב
דגנ
םימכח
םהישוריפש
םהיקספו
אל
ולבקתנ
לע
.ותעד 4
תוכמסכ
הנוילעה
לש
ידוהי
תולילג
תפרצ
זנכשאו
ןקית
תונקת
תובורמ
ןוקיתל
ייח
.תוליהקה
תנשב
י״קתת ( 1150 )
ךרעב
וארק אוה
ויחאו
ם״בשרה
יגיצנל
תוליהקה
דעווהל
.שייורטב
ותואב דעו
ומירחה
ןיב
,ראשה
רוסאש
ול
םדאל
לארשימ
עובתל
תא
,ורבח ילב
,ותמכסה
ןידל
ינפב
.םייוגה
המכ
םינש
רחאל ןכמ — היה הז רבכ
רחאל
ותומ לש
ם״בשרה
סנכתה בוש דעו
תוליהקה
,שייורטב
ותושארב
לש
וניבר .םת
ותואב
דמעמ
וטילחה תתל
?ףקות לכב
תולילג
תפרצ
הנקתל
הנקתנש
רבכמ
,הנובראנב
היפלו
תרזחומ
הינודנה
תחפשמל
,השאה םא איה
התמ אלב ערז ךות הנש
.היאושנל
5
וניבר םת רזג םג
הלאב,,
הרומח
הללקבו
״הרומח
אלש
רערעי
םדא לע טג
רחאל
אוהש
ןתינ
.השאל
הריזג
וז האב ידכ
עונמל תא
תורשפאה
םישנאמ
איצוהל
זעל לע
השא
האשינש
תינש
רחאל
.הישוריג
תונקת
תובר
תורחא —
תונקת ןיב םדא
,ורבחל
ןיב שיא
,ותשאו
ןיב
דיחיה
רוביצהו
רסמנ
ןהילע ןהש
ונקתנ
ידיב
וניבר .םת
רקיע
וקוסיע לש
וניבר םת היה
.דומלתב
טעמ קסע
ןורתפב
4
: ר פ וס מ
השעמ ה יה
ן וא יל ומ ב
ינפל 'ר
םלושמ
ימ יב
ו נ יב ר םת
.ל"ז
תמ
דחא
ואצ יו
ינב
ריעה
ותארקל
ם יס וס ב
ם ו יב ב וט
,ינש
ו נ יב ר ו
םת
ד יפקה לע הז
:רמאו
המת ינא םא אל
ברחת
.ריעה אלו ו יה
ם ימ י
ם יט ע ומ
הלפנש הב
.הקילד
הטיש״(
"תצבוקמ
תכסמל
,הצ יב
ףד
. ) א / ו
תדפקה
ו נ יב ר םת לע ינב
ן ולמ לע
ם ל ול יח
תא
ם וי בוט
,ינש
ת רכ ז נ
המכב
ת ומ וק מ
לצא
.םינושארה
ךא
ר ופ יס ה
לע
תפירש
ריעה
אבומ קר
.ןאכ
5ל ע
קוספה
םת ו״
קירל
"םכחכ
א ר ק י ו(
,ו"כ , )כ
שרוד
:ארפסה
ח ז״
אוהש
אישמ תא
ותב
ןת ו נ ו
הל
ן וממ
הברה אלו
וק יפסה
תעבש ימ י
התשמה
תאצל
דע
התמש
ותב
אצמנ
רבוק תא
ותב
דבאמו
תא
." ו נ ומ מ
לע
םירבד
ולא
ר יעמ
ד" ירהמה
׳ר (
בקעי
ד וד
ד"בא
)דרג וש יוו
ו ית וה גה ב
:ארפסל
ה ל גת נו״
יל
ם ולחב
תנשב
ד" ירת
שדחב
רייא
ןכלש
ארקנ
יבר
בקעי
שיא םת
ו נ יב ר
םת
ר ובע
אוהש
ןק ית
ן וק ית
ת ר זח
א י נ וד נה
לט יב ו
ו ז
הללקה לש םתו
."קירל