Page 139 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

ף ס ו י
ם י י ח
ר נ ר ב
ת ו א ל מ ל
ם י ש מ ח
ה נש
ו ת ו מ ל
תאמ
ר י ד א
ן ה כ
,ר פ ו^
,רקבמ
,ךרוע
,תועד־הגוה
ץולח
,םישגמו
לכ הלא
ומלגתנ
^
ותוישיאב
ומלועבו
יתריציה
לש ףסוי םייח
.רנרב אוה היה דחא
םיעיפשמה
םילודגה
לע
ותוחתפתה
לש
רופיסה
,שדחה לע
ןבוציע
לש
הדימ־תומא
תושדח
הכרעהל
תיטננאמיא
לש
תורפסה
לעו
ומקרמ
לש
רופיסה
יגולוכיספה
היהו
דחא
םירשבמה
תא
הנפמה
יטסינרדומה
תורפסב
.תירבעה
תרופיסב
חותינה־תקומע
תוננובתההו
תימינפה
ולש היה
םהיבא
ינחורה לש
םיבר
םירפסמהמ
ומקש
וירחא
ותעפשהו
תרכינ
רוריבב
ףא
תורפסב
תירבעה
הריעצה
לש
.םויה
ןיא
ףוקיש בוט
רתוי
ותומדל
לש םייח ףסוי
רנרב (
1921-1881
)
רשאמ
ירוביג
וירפס
,״ףרוחב״
ביבסמ״
״הדוקנל
לוכש״ו
״ןולשכו
ףאו
ירוביג
וירפס
םירחאה
וליפאו
וירופיס
.םירצקה
ביטיה
דומעל
לע ךכ רבכ .א .ז
ץיבוניבר
:רמאש
,עודיכ״
היה
רנרב
טעמכ
דימת
קוסע
חותינב
ישפנה
,ולש קרו
ינפמ
תשירד
הריציה
תיטסירטלבה
היה
סחיימ תא
ויתושגר
םיימצעה
רוביגל
הז וא
.״רחא
רנרב
שקיב
דימת תא
תמאה
.התימאל
אוה היה
יערוקמ
םיווסמה
ויניעו
וקימעה
רודח ילב
הלמח דעב
םיפיעצה
םייוסיכהו
םיצצוחה
דעב
.םינפה
תישאר
וטבמ
חכופמה
ירזכאהו
לש
רנרב
ת יבב
,ויבא
םש דמל
ריכהל
תא
םדאה
אוהשכ
לטרועמ
ףושחו
וינפל
ותשלוחב
.ורועכבו
םש היה דע
תמחלמל
בוטה
,ערהו
המחלמ
התיהש רחא
ךכ דחא
יביטוממ
דוסיה
.ותריציב
ויתויושגנתה
תיבב
ויבא
תביבסבו
ותודלי
ולשיח תא
ויפוא
וריבגהו
תא
ונוצר
דומעל לע
תנגה
תמאה
.ולש אוה אנש לכ
יוליג
לש
,תועיבצ
תדמעה
,םינפ
האנוה
תימצע
האווסהו
רתחו
לכ וימי
לא
תמאה
המורעה
ולו םג
הייהת
.תלוונמ
הנוכת וז לש
רנרב
ביטיה
ריכהל
ודידי
ורומו
לודגה ללה
,ןילטייצ
עיפשהש
תובר
וילע
.וירוענב
ורבדב לע
ותומד לש
רנרב
:שיגדה
רנרב״ היה שיא,
ילב
תומכח ,...
קומע היה
,שיאה
רדוח לכל
,םיקמעמה
דדוחמ
לכשב
,השגרהבו
דדוחמ דע
דאמל םעו לכ תאז
ראשנ
דימת שיא,
ילב
תומכח ,. לכ
המ
השעש
השע
תילכתב
.תומלשה
אל עדי
.תורשפ
לככ שיא ילב
133