Page 140 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
134
תומכח
היה
דימת
.ינוציק
התיה וז
,תוינוציק
השרושש
קמועב
שפנה
תיניצרה
האלמהו
".תמא
העפשה
תערכמ תיה
ותודליל
לש
רנרב לע לכ וייח לעו
ותשיפת
תיתונמאה
.ותורגבב
וראתב
תא
ותודלי
אוה
:רמוא
יםחי״ לא
םלועה
הזה היה למס
.תוניצרה
לכב
יתלכתסה
לכב
קמוע
,ישפנ
התיהש
החותפ
דימת
תפאושו
.םימשרל
לכ
הדבוע לכו
יוניש ןטק
וריעה יב
.םירוהרה
יתארק
לכמ אבה
:ידיב
תישאר,
/המכח
טבש,
/רסומ
תרונמ,
'רואמה
...רכו
יחור
ךסכוסמה
,שקיב
,ףאש
הכיח
הזיאל
...רבד םג
םיהולא
היה ,יל
ויהש יל ומע
תונובשח
,םיעודי
ינאו
.והיתשקיב
םייח
יתשקיב
״.םיהולאו
לצ
רדוק
ליטה לע ייח
רנרב
ךיבסת
רועיכה
ינוציחה
.ולש
ךיבסת הז
וכפה
ןשייב
,רגתסמו
ולוכ אלמ
תרוקיב
תימצע
תידימת
תונקפקפו
ךיבסת.הבר
הז
חתיפ
רנרבב תא
הכרעהה
תימצעה
יתלבה
תקסופ
תאו
תרוקיבה
תימצעה
.הרידתה
וקה
ידוסיה
ושפנבש לש
רנרב אוה
תרוקיבה
חותינהו
יתלבה
.קסופ םג
ירוביג
ותריצי
תנוכת
תרוקיבה
איה
תנייצמה
.םתוא םה
םירקבמ
תא
הרבחה
תרוקיב
הפירח דע
.דאמ
םידרמתמ
םה
ןוטלשב
םירקשה
,םימכסומה
םיטטחמ
םירקנמו
ףרה־אלל
ךותב
,םכות
םילטרעמ
תא
תואיצמה
םילכתסמו
ןייעב
החוקפ
תוורעב
.םייחה
,רנרב
,וירוביגכ
קעוז
דגנכ
לכ
ץורפה
דספנהו
ייחבש
,םעה ךות
ותויה
דומצ
ןורקיעל
הכרעהה
תימצעה
יתלבה
.תקסופ
אוה
ריבעמ
תחת
טבש
ותרוקיב
תא
ןשיה
שדחהו
ייחב
לארשי
ריהצמו
יכ ןמ
חרכהה אוה
עדנש
ריכנו
תא
וניעגנ
.םתוהמו
אוה
ןחוב תא
םייחה
בוחרב
,ידוהיה
םייח
יתלב
,םיאירב
יאלמ ינוע
,םירוסייו
המהוז
,ןווינו
תוסנרפ
תוירירווא
תוקחרתהו
הדובעמ
.תיביטקודורפ
קדוב אוה ףא תא
,שדחה תא
,םינויצה
רשא
םתמר
תינחורה
הכומנ
םהישעמו
,םייספא
תא
םינרטסכאה
םיטסילאיצוסהו
הנקסמהו
תחא — ןיא
.םותמ
ןמ
ןידה
שיגדהל
,ןאכ
דוגינב
רומג
םהירבדל
לש
םיגרטקמה
םילודגה
לע
רנרב
םהרבאכ
בירק
םיכלוההו
,ויתובקעב
ושקיבש
חיכוהל
יכ
רנרב
אנוש
תודהיה
אנושו
ןויצ
,היה יכ
םיטעמ
רנרבכ
ויה
המואה־יבהוא
םינויצו
םימישגמ
לכב
םשפנ
.םדואמו
ךותמ
הבהא
הגאדו
הנמאנ
האב
ותמחלמ
השקה
ייוליגב
השלוחה
הדיריהו
תודהיב
תונויצבו
.המודמה
אוה
ןימאה יכ תא
תונויצה
ךירצ
תונקל
תוריסמב
,שפנ
אלו קר
,"לקש,,ב
וא
םירובידב
.םיצלמנ
תונויצה
ולש
התיה
תישיא
תימינפ
,הקומע
אלו
תווצמ
םישנא
.הדמולמ