Page 141 - Jewish Book Annual Volume 28

Basic HTML Version

135
C
o h e n
— J
o seph
C
h a im
B
r enn er
:וירבדכ
המרגורפה״
תינויצה
ילש איה ת ב
שולש
:םילמ
תויהל״
המ
."יננהש
ףאוש
יכונא
ץראל
תילארשיה
הפשלו
,תילארשיה
יגפמ
שיגרמש ינא ןהש קלח
ישפנ
,לעממ
ינאהמ
.ילש
תמיגפ
ינאה ילש
אל
ןקותת
ידי־לע ץרא
תרחא
הפשו
,תרחא אלו
ץוחנ
יל עדמ
חיכוהל
יכ
.יתקדצ
תישאר
המכח
תארי
,שגרה
תארי
תוממורה
ינפמ
תושגרה
ישדוקב
םישדוקה
ישפנבש
".ינא
תנאד
דנרב
לרוגל ומע
רנרב גאד
דימת
לרוגל ומע לכו וימי יח
דבעו
.ונעמל
אוה שח
דימת
קפודב
הייח לש
הייווהה
תידוהיה
באכו
תא
.הבאכ
תונשב
1907-1905
, תע
הכפהמה
תיסורה
העלב
תא
,לכה
תואמםיםו
תוינכפהמ
תויטסילאיצוסו
ת ס נ
,ריוואב
ןיבה
רנרב יכ
םזילאיצוסב
אל
עשווי
.לארשי
אוה
,חכונ
לע ףא
ותבריק
תיגולואידיאה
העונתל
,תיטסילאיצוסה
התיהש
ותלחנ
לכ
,וימי
יכ ןיא םעט
תמחלמל
תודמעמ
,לארשיב
םוקמב
בור־יפ־לעש
ןתונ
הדובעה
ומצעב
אוה
ירטלורפ
,ללמוא
ריכהו
יכ
ךותב
העונתה
תיטסילאיצוסה
המצע
ןיא
,ןויווש ןיא
ער־תבהא
לכמו
ןכש
ןיאש
תבהא
.לארשי
הכפהמהשכ
אל
החילצה
ואבו
תוערפה
הרבגתהו
,היצקאירה
ואלמתנ
תובבל
לארשי
שואי
.ינוציק
"חולשה״
היה
עיפומ זא
םיתעל
תוקוחר
ןמזו
עודי
אל אצי ללכ
.רואל זא
ררועתה
,רנרב
היהש
יעינצממ
תכל
,ונתורפסב
אשנו
ולוק
.המרב
וירבד
תדועתב
"ררועמה״
איצוהש
התוא
הפוקת
,ןודנולב
םייושע
שמשל
ונל עקר
תשיפתל
ומלוע לש
רנרב
ותייארלו
.תדחוימה
רנרב בהא תא
תורפסה
,תירבעה
ןימאה
הריציב
תירבעה
הארו
הב
ןיעמ
הלצה
תודהיל
.הלוכ
ןכאו
תדועת
"ררועמה״
איה
התבחרה
השודיקו
לש
הריציה
:תימואלה
ןה״ דוע םייח ,ונא
תיראש
,לארשי
םיקוקזו
ונא
םירבדל
בתכבש —
בלמש
."בלל
ותליפת לש
רנרב
"ררועמה,,ב
:איה
וסנכתי״
אתביתמל
ילש לכ הלא
רשא קלח
הלחנו
םהל
יזוחב
הדוהי
היאיבנו
םיללפתמבו
ינעל,
יכ
,׳ףוטעי
ירוביגב
דרמה
םינוסחה
ילעבבו
הנשמה
,םינדקשה
ימיענמב
תורימז
יולה
לוריבג־ןבאו
םיכלוהבו
תובקיעב
׳ר
המלש
יקחצי
,ל״שרו
םיסכתמב
ותילטב
לש
י״ראה ע׳׳יז
םיהונבו
ירחא
ורבק לש ׳ר
ןמחנ
;בלצרבמ
ואובי
םולה לכ
,הלא
רשא
ירבד
יהולא
לארשי
יהולאו
םדאה
םבבלב
םהיפבו
ושעיו
הביטח
תחא
,הראופמ
,הבגשנ
השודק ! ״
רנרב יח
תופיצר
וז לש
.תורוד
גופס
הרועמו
היה
תשרומב
תידוהיה
אשונו
ומדב תא
רשקה
.ירוטסיהה
ןיא
ותרוקיב
לע
םייחה